Bộ GD-ĐT phân công công tác lại cho bộ trưởng và các thứ trưởng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tham gia các Ban chỉ đạo của Chính phủ: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các ban khác liên quan đến lĩnh vực công tác. Phụ trách địa bàn: các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và các thành phố Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

KTĐT - Tham gia các Ban chỉ đạo của Chính phủ: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các ban khác liên quan đến lĩnh vực công tác. Phụ trách địa bàn: các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và các thành phố Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Ngày 28/7, Bộ GD-ĐT phân công công tác lại cho bộ trưởng và các thứ trưởng. Theo đó, bộ trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội về thực hiện nhiệm vụ của bộ trưởng.

Bộ trưởng phân công cho các thứ trưởng giúp bộ trưởng chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc trong lĩnh vực, đơn vị và địa bàn.

Cụ thể, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận phụ trách lĩnh vực công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển giáo dục; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính ngành; Cơ sở vật chất và thiết bị trường học.

Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các thứ trưởng khi được đề nghị hoặc thấy cần thiết.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước; các dự án, đề án và các Hội: Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục; Đề án Kiên cố hóa trường lớp học; Dự án Xây dựng 4 trường đại học xuất sắc và các đại học chất lượng cao hợp tác với các nước khác (đề án quốc gia).

Tham gia các Ban chỉ đạo của Chính phủ: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các ban khác liên quan đến lĩnh vực công tác. Phụ trách địa bàn: các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và các thành phố Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, lĩnh vực công tác: Giáo dục trẻ khuyết tật và hoà nhập; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Trung học; Giáo dục thường xuyên; Phát triển ngành sư phạm; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Công tác tổ chức cán bộ theo sự phân công của bộ trưởng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của bộ trưởng.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Trung học; Vụ Giáo dục thường xuyên; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Học viện Quản lý giáo dục; Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM.

Phụ trách các Dự án, Đề án và các Hội. Tham gia Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các ban khác liên quan đến lĩnh vực công tác. Phụ trách địa bàn các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc…

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, lĩnh vực công tác: Giáo dục Mầm non; Giáo dục dân tộc; Thanh tra; phòng chống tham những, thực hành tiết kiêm; Báo chí; Xuất bản; Cổ phần hóa doanh nghiệp; Công tác quan hệ với Quốc hội và các bộ, ngành; Công tác nữ của ngành. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng... Phụ trách địa bàn các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Thứ trưởng Trần Quang Quý, lĩnh vực công tác: Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Công tác học sinh, sinh viên; Cải cách hành chính; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến pháp luật; Văn bằng chứng chỉ; Thi đua khen thưởng của ngành; Đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của Cơ quan Bộ; Phòng chống lụt bão và thiên tai; Dân quân tự vệ của cơ quan Bộ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của bộ trưởng.

Phụ trách các đơn vị: Văn phòng Bộ; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Công tác học sinh, sinh viên; Vụ Pháp chế; Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh… Phụ trách địa bàn các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga, lĩnh vực công tác: Giáo dục Đại học; Giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp; Giáo dục quốc phòng; Đào tạo theo nhu cầu xã hội; Hợp tác và đào tạo quốc tế; Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Đại học; Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp; Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Đào tạo với nước ngoài; Cục Công nghệ thông tin; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam… Phụ trách địa bàn các tỉnh thuộc Đông Nam Bộ.