Bổ nhiệm Ủy viên chuyên trách BCĐ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Tâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1558/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Hà Minh Mạnh, Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ giữ chức Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của ông Hà Minh Mạnh, Ủy viên chuyên trách do Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp phân công.

* Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp nhà nước, nông, lâm trường quốc doanh (doanh nghiệp nhà nước) và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng chương trình, kế hoạch đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trong phạm vi cả nước. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức nghiên cứu các mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách phục vụ cho việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; theo dõi việc thí điểm chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp…

Vũ Phương Nhi