Bộ Nội vụ xây dựng bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Dự kiến tháng 7/2022, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo T.Ư để Ban này báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định; sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị về các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (thay thế Nghị định 204/2004 và các văn bản liên quan)...

Ngày 23/12, Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch triển khai các nội dung về cải cách chính sách tiền lương năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động (CBCCVC, NLĐ, LLVT) trong doanh nghiệp (DN).
Theo đó, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công xây dựng các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo nội dung cải cách tại Nghị quyết số 27 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với CBCCVC, NLĐ, LLVT trong DN. 
Dự kiến tháng 7/2022, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo T.Ư để Ban này báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị về các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với CBCCVC và LLVT (thay thế Nghị định 204/2004 và các văn bản liên quan); đồng thời xây dựng 12 thông tư hướng dẫn chế độ tiền lương mới.

Công chức Bộ phận một cửa UBND huyện Thanh Trì tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân 
Trong đó, sẽ có thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với CBCCVC; các thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp với từng đối tượng; thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với CBCCVC; thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với CBCCVC; thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền thưởng đối với CBCCVC.
Song song đó, Bộ sẽ tổ chức các hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới và triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới đối với CBCCVC.
Tiếp đó, Bộ Nội vụ phối hợp các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và triển khai chế độ tiền lương mới: Phối hợp Ban Tổ chức T.Ư xây dựng Quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về chế độ tiền lương mới đối với CBCCVC cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể; xây dựng các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư về chế độ tiền mới đối với CBCCVC cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.Đồng thời, Bộ phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng Nghị quyết của UBTV Quốc hội về chế độ tiền mới đối với CBCCVC thuộc các cơ quan của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, các chuyên ngành tòa án, kiểm sát và kiểm toán. Ngoài ra, Bộ phối hợp các bộ ngành xây dựng những thông tư hướng dẫn liên quan.