Bộ Tài chính triển khai thực hiện đề án hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2023-2030” thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính.

Một xưởng may mặc tại huyện Đông Anh. Ảnh: Chiến Công
Một xưởng may mặc tại huyện Đông Anh. Ảnh: Chiến Công

Cụ thể, đối với nhóm nhiệm vụ về hoàn thiện chính sách, pháp luật, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào việc rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp. Tăng cường khảo sát, kịp thời đối thoại với doanh nghiệp nhằm xác định đúng các khó khăn, vướng mắc pháp lý để đề xuất hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Vụ Chính sách Thuế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, chủ động rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp.

Đối với hoạt động nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở Việt Nam, bao gồm các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, trao đổi qua các hình thức trực tuyến; tổ chức đoàn công tác đi khảo sát, học tập kinh nghiệm trực tiếp tại nước ngoài.

Bộ Tài chính giao Vụ Pháp chế, Viện Chiến lược và chính sách tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm, đề xuất hoạt động phù hợp với thực tiễn. Thời gian thực hiện từ năm 2023-2025.

Bên cạnh đó, kế hoạch này còn có nhiệm vụ liên quan đến nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và đội ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật; nhiệm vụ triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính yêu cầu hàng năm, Vụ Pháp chế có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030; các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này để thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện lồng ghép, gắn các hoạt động triển khai thực hiện Kế hoạch với các chương trình, đề án khác có phạm vi, đối tượng tương đồng nhau, đang được triển khai thực hiện bảo đảm thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả.