Cách tính tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/1/2022

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Bộ LĐTB&XH đã xây dựng dự thảo về cách tính tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng theo quy định tại Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.

Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7/12/2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, có 7 đối tượng được tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/1/2022. Đó là hưu trí BHXH bắt buộc (nguồn ngân sách Nhà nước bảo đảm, nguồn Quỹ BHXH); mất sức lao động; trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg; công nhân cao su; cán bộ xã phường, thị trấn; hưu trí BHXH tự nguyện.
Bộ LĐTB&XH đã xây dựng dự thảo Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7/12/2021 của Chính phủ. Dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức có liên quan góp ý, sau đó Bộ LĐTB&XH sẽ hoàn thiện và ban hành.
Bộ LĐTB&XH đã xây dựng dự thảo về cách tính tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng, thực hiện từ ngày 1/1/2022. 
Tại Điều 1 của dự thảo Thông tư nêu rõ 2 đối tượng áp dụng hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng là: (1) Các đối tượng quy định tại các điểm a, b và điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 108/2021/NĐ-CP hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/2022; (2) Các đối tượng quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 108/2021/NĐ-CP hưởng lương hưu trước ngày 1/1/1995 sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này mà có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng dưới 2.500.000 đồng/tháng.
Dự thảo cũng quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Từ ngày 1/1/2022, mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này được tăng thêm 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021. Cụ thể:
Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ tháng 1/2022 = Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp tháng 12/2021 x 1,074%.
Từ ngày 1/1/2022, mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh cụ thể. Theo đó, đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống:
Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước điều chỉnh + 200.000 đồng/tháng.
Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng:
Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = 2.500.000 đồng.
Trong dự thảo, Bộ LĐTB&XH đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo sở LĐTB&XH và các cơ quan chức năng có liên quan tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.  BHXH Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 108/2021/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư. BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân có trách nhiệm triển khai việc điều chỉnh trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Thông tư đối với đối tượng thuộc diện quản lý.