Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính về quy hoạch - kiến trúc được đánh giá tốt

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2013", Sở QH - KT Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp để tất cả cán bộ, công chức nhận thức rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc chấn chỉnh tác phong, tinh thần, thái độ làm việc. Sở đã đặt ra mục tiêu chuyển biến nhận thức và hành động trong công việc hàng ngày từ "quản lý" sang "phục vụ".

Để tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân một cách khách quan, Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo lập hòm thư góp ý, lấy phiếu đánh giá về chất lượng công tác tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Kết quả cho thấy, trong tổng số 543 phiếu được phát ra (tính đến thời điểm ngày 19/6) có 4 phiếu đánh giá khá và 539 phiếu đánh giá tốt. Phiếu đánh giá chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính có 4 mức đánh giá: Tốt, khá, trung bình, yếu.