Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị 12 triển khai Đề án 06/CP

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 10/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh minh họa
Tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh minh họa

Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06/Chính phủ) trên địa bàn TP Hà Nội, nêu rõ các nhiệm vụ cần tập trung triển khai.

Đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

 TP Hà Nội được lựa chọn là đơn vị làm điểm để nhân rộng ra cả nước Đề án 06/Chính phủ. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện các nội dung.

Trong đó, quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06/Chính phủ của Hà Nội đó là tiếp tục tập trung quán triệt nghiêm túc tinh thần Đề án 06/CP; đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Đề án 06/Chính phủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trên cơ sở thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận cao trong xã hội; phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân Thủ đô trong việc triển khai thực hiện Đề án 06/Chính phủ, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2022 - 2030.

Xác định rõ ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án 06/Chính phủ trong giai đoạn hiện nay; trọng tâm là việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia/Cổng Dịch vụ công TP gắn với việc thực hiện tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đặc biệt đối với việc thực hiện các dịch vụ công thiết yếu. Xác định mục tiêu “lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn TP”.

Việc thực hiện Đề án 06/Chính phủ phải được thực hiện đồng bộ, quyết liệt với các biện pháp, giải pháp linh hoạt, nhiệm vụ, lộ trình, thời gian cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ đơn vị thực hiện, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành sớm các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Đề án. 

Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thuộc phạm vi Đề án 06/Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND TP về kết quả, tiến độ triển khai… 

Đẩy nhanh việc cấp định danh điện tử trên địa bàn TP

Đối với Ban Chỉ đạo Đề án 06 TP, Chủ tịch UBND TP đề nghị phát huy vai trò chỉ đạo, điều phối của Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo 06 TP, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 06 TP và vai trò của các thành viên Ban Chỉ đạo; định kỳ tổ chức họp, thống nhất nội dung liên quan đến triển khai Đề án trước khi trình UBND TP chỉ đạo. Kịp thời tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND TP báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương thực hiện đối với các đề án, dự án, vấn đề lớn, quan trọng, phức tạp. 

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu, điều phối, triển khai 13 nhiệm vụ chính và 48 nhiệm vụ phối hợp của Đề án 06/Chính phủ. 

Tổ chức triển khai rà soát chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu còn chưa thống nhất hoặc chưa chính xác giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu: Hộ tịch, Thuế, Trẻ em, Bảo hiểm xã hội... nhằm làm sạch dữ liệu một cách hiệu quả; hướng dẫn Ban Chỉ đạo 06 UBND các quận, huyện thị xã, Ban Chỉ đạo 06 UBND các xã, phường, thị xã thực hiện. 

Tổ chức các Đoàn kiểm tra và định kỳ giao ban với UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn để đôn đốc công việc và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của cấp cơ sở…

Chủ tịch UBND TP giao Công an TP chỉ đạo Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã và Trưởng Công an các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06/Chính phủ với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các cấp. 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai có hiệu quả Đề án 06/Chính phủ trên địa bàn TP. Triển khai thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công thiết yếu thuộc phạm vi quản lý của ngành Công an theo Đề án 06/Chính phủ. 

Tổ chức triển khai rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư và đẩy nhanh việc cấp định danh điện tử trên địa bàn TP. Thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ thủ tục hành chính các thủ tục lĩnh vực công an thuộc phạm vi quản lý…

Nghiên cứu xây dựng Đề án đổi mới cơ chế một cửa

Văn phòng UBND TP được giao chủ trì hướng dẫn rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, thống nhất quy trình nghiệp vụ, giải pháp kỹ thuật để tích hợp, cung cấp các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết lên Cổng Dịch vụ công quốc gia…

Phối hợp với Công an TP tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ, xác thực dữ liệu công dân giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Nghiên cứu xây dựng Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở TT&TT khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các quy trình, thủ tục, hoàn thành việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ TTHC, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan theo hướng dẫn của Bộ TT&TT và các quy định hiện hành, hoàn thành trước ngày 15/10/2022. 

Bảo đảm hạ tầng, an toàn thông tin kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành và Công dịch vụ công Quốc gia. 

Sở Tư pháp được giao hướng dẫn, chỉ đạo số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử TP và kết nối với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử quốc gia để tránh việc cán bộ, công chức phải thực hiện 2 lần trên 2 hệ thống theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Thực hiện rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu dân cư. 

Tổ chức thực hiện các dịch vụ công thiết yếu thuộc phạm vi quản lý theo Đề án 06 và triển khai số hóa theo đúng lộ trình. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc việc cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính làm cơ sở để cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại địa phương. 

Chủ tịch UBND TP giao UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp huyện; thực hiện số hóa trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa. Tổ chức triển khai rà soát chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu còn chưa khớp hoặc chưa chính xác giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu hộ tịch, thuế, trẻ em, bảo hiểm xã hội,... nhằm làm sạch dữ liệu một cách hiệu quả. 

UBND các xã, phường, thị trấn được giao triển khai, thực hiện các dịch vụ công thiết yếu (Đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn) phục vụ người dân, doanh nghiệp theo tiến độ của Đề án 06. 

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa cấp xã theo quy định. Đối với các dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, từ ngày 01/7/2022 phải thực hiện số hóa trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa để người dân không phải khai báo, cung cấp lại. 

Tổ chức triển khai rà soát chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu còn chưa khớp hoặc chưa chính xác giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu hộ tịch, thuế, trẻ em, bảo hiểm xã hội,... nhằm làm sạch dữ liệu một cách hiệu quả; chứng thực bản sao điện tử từ bản chính phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần