Công bố định kỳ thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiến lược phát triển của DN; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm năm của DN; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm... là những thông tin DNNN cần công bố định kỳ.

Theo Nghị định về công bố thông tin của DN nhà nước vừa được Chính phủ ban hành, DN nhà nước phải định kỳ công bố các thông tin: 1- Chiến lược phát triển của DN; 2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của DN; 3- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của DN; 4- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất tính đến năm báo cáo; 5- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có); 6- Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN hàng năm; 7- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN; 8- Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của DN; 9- Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN.
Công bố định kỳ thông tin của doanh nghiệp nhà nước - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Đối với các chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư có nội dung quan trọng, liên quan hoặc ảnh hưởng đến bí mật và an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh, DN báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước quyết định việc công bố nhằm bảo đảm nội dung bí mật là phù hợp, tránh lạm dụng các quy định về nội dung bí mật làm hạn chế tính công khai, minh bạch về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của DN.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có trách nhiệm phê duyệt các nội dung công bố thông tin của DN nhà nước theo thẩm quyền; bảo đảm tính công khai, minh bạch và kịp thời của các thông tin được công bố.

Nghị định cũng nêu rõ, hình thức công bố thông tin gồm: Văn bản và dữ liệu điện tử. 

Việc công bố thông tin phải được thực hiện đồng thời qua các phương tiện công bố thông tin. Cụ thể, đối với DN, phương tiện công bố thông tin gồm: Báo cáo bằng văn bản, trang thông tin điện tử, ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

Đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, phương tiện công bố thông tin gồm: Hệ thống tiếp nhận thông tin, cổng hoặc trang thông tin điện tử, ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phương tiện công bố thông tin gồm: Hệ thống tiếp nhận thông tin, Cổng thông tin DN của Bộ (http://www.business.gov.vn), ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

Việc công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng khác do cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước quy định. Các báo cáo và ấn phẩm khác của DN, Ban kiểm soát, Kiểm soát viên, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước của DN thực hiện theo quy định của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước.

Ngôn ngữ thực hiện công bố thông tin của DN là tiếng Việt. Trường hợp quy định công bố thông tin bổ sung bằng ngôn ngữ khác, ngôn ngữ thực hiện công bố thông tin bao gồm tiếng Việt và ngôn ngữ khác theo quy định.

Trường hợp các thông tin được công bố có sự sai lệch, chưa chính xác, làm ảnh hưởng đến uy tín của DN, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin phải xác nhận và điều chỉnh thông tin thay đổi hoặc đính chính thông tin đó trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin đó hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố, DN phải có văn bản báo cáo giải trình với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước.