Đại hội XIII của Đảng là dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển đất nước

Thiên Bình ghi
Chia sẻ

Kinhtedothi - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, đất nước cũng như Thủ đô Hà Nội. Nhân sự kiện trọng đại này, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai về những kỳ vọng vào sự phát triển của Thủ đô cũng như đất nước giai đoạn tới.

 Là đại biểu chính thức của thành phố Hà Nội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng, đồng chí có kỳ vọng gì tại Đại hội này?
- Là công dân, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi rất vui mừng, tự hào, phấn khởi trước những thành tựu mà Đảng và đất nước ta đạt được trong hơn 35 năm đổi mới. Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng phát biểu: “...Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vai trò và vị thế như ngày nay...”. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai, dịch bệnh, Đảng đã kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn và phù hợp; từ đó giữ vững ổn định chính trị, kinh tế; văn hóa được bồi đắp, an sinh xã hội được chăm lo; đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, nước ta đã kiểm soát tốt và ngăn chặn hiệu quả đại dịch Covid-19; thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế được mở rộng, nâng cao…
Đại hội XIII của Đảng thành công sẽ là dấu mốc mới quan trọng trên chặng đường phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa quan trọng trong định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai. Đồng thời tạo niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh, bền vững hơn, đưa đất nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới.
 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai.
 Đồng chí có kỳ vọng gì tại Đại hội này đối với sự phát triển của TP Hà Nội trong nhiệm kỳ tới, cũng như giai đoạn 2030-2045?
- Đối với Thủ đô, Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ TP Hà Nội đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Đây là minh chứng cao nhất, khẳng định rằng những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đường lối, quan điểm của Đảng thể hiện xuyên suốt trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là những yếu tố quyết định, soi rọi, chỉ đường để các đảng bộ trong cả nước, trong đó có Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức thành công Đại hội và đặc biệt là đề ra những định hướng lớn, tầm nhìn phát triển không chỉ cho 5 năm, mà còn là 10, 20 năm tới.
Cụ thể, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045. Đó là đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ TP có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, TP thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)/người đạt 8.300-8.500 USD.
Đến năm 2030, Hà Nội trở thành TP “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/ người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.
Do đó, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công rực rỡ, là tiền đề quan trọng, là kim chỉ nam, ánh sáng soi đường để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống Văn hiến - Anh hùng - Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người - Thành phố Vì hòa bình, hữu nghị và sáng tạo, mãi xứng đáng với niềm tin yêu, hy vọng của đồng bào và chiến sĩ cả nước; sánh vai với thủ đô các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
 Công trình nút giao đường Vành đai 3 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, một trong những công trình chào mừng Đại hội XIII. Ảnh: Quang Thái
- Với cương vị là Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đồng chí có đề xuất, kiến nghị gì để công tác Tuyên giáo Thủ đô thời gian tới đóng góp hiệu quả hơn nữa đối với sự phát triển của TP, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống?
- Năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác Tuyên giáo Thủ đô khi chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội. Đây cũng là năm đầu thực hiện các chương trình công tác lớn của Thành ủy và cấp ủy các cấp; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là năm hệ thống chính trị của TP có sự thay đổi lớn với việc triển khai thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Điều đó đòi hỏi ngành Tuyên giáo Thủ đô cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc phát huy các kết quả đạt được, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô vượt qua mọi khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội.
Thời gian tới, để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hệ thống tuyên giáo Thủ đô sẽ tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là các điểm mới trong quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của TP trên các lĩnh vực để cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của T.Ư, TP. Từ đó tạo sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng, hành động trong toàn Đảng, toàn quân và nhân dân Thủ đô, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP sớm đi vào cuộc sống. Phát huy cao độ tinh thần yêu nước, yêu quê hương, khơi dậy ý chí, tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nắm bắt thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Hai là,đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn chặt với triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, với chương trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp, với phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và cuộc vận động “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, lối sống. Chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng, chống “diễn biến hòa bình”, làm thất bại âm mưu bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh, phê phán các quan điểm lệch lạc, sai trái trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên internet và mạng xã hội. Tập trung tuyên truyền phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ba là, thực hiện tốt phương châm cả hệ thống chính trị cùng làm công tác chính trị tư tưởng. Phải chủ động nắm bắt diễn biến tình hình trong nước và quốc tế để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức, tư tưởng, chính trị, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu nhân dân; tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng, ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.
Bốn là,tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy một số giải pháp về đổi mới cơ chế nhằm nâng cao vai trò chỉ đạo, định hướng thông tin trên báo chí, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tính tôn chỉ, mục đích trong hoạt động; kiên quyết khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực báo chí. Chỉ đạo và kịp thời cung cấp, định hướng thông tin trên báo chí, chú trọng những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn thành phố nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
 
Xin cảm ơn Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội!