Đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư trực thuộc thành phố công khai tình hình quyết toán dự án xây dựng cơ bản hoàn thành năm 2014.

Cụ thể, tổng số dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trong năm 2014 là 2.725 dự án, tăng 447 dự án so với năm trước, với tổng số vốn đầu tư được quyết toán là 16.152.504 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách cấp thành phố quản lý 186 dự án, tăng 29 dự án so với năm 2013, với tổng số vốn được phê duyệt quyết toán là 5.038.872 triệu đồng; vốn ngân sách cấp quận, huyện, thị xã quản lý 2.539 dự án với số vốn đầu tư được quyết toán 11.113.632 triệu đồng.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Qua thẩm tra phê duyệt quyết toán đã giảm trừ so với giá trị đề nghị quyết toán năm 2014 là 270.825 triệu đồng, trong đó, vốn ngân sách cấp thành phố quản lý giảm trừ 20.210 triệu đồng; vốn ngân sách cấp quận, huyện, thị xã quản lý giảm trừ 250.615 triệu đồng so với giá trị đề nghị quyết toán.

 Số dự án đã hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán trên 6 tháng là 68 dự án, giảm 4 dự án so với năm 2013 với số vốn đã thanh toán 5.829.372 triệu đồng, trong đó: Số dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 7 đến 24 tháng là 32 dự án với tổng số vốn đã thanh toán 4.003.148 triệu đồng; số dự án chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng là 34 dự án với số vốn đã thanh toán 2.318.105 triệu đồng.

 Nhìn chung, công tác quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2014 đã có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2013, số dự án được quyết toán dự án hoàn thành 447 dự án; số vốn tiết kiệm được tăng 45.104 triệu đồng, đồng thời, số dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo lũy kế tới hết năm 2014 cũng giảm 4 dự án.

 Để đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định,  đồng thời, tiếp tục triển khai quyết liệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.