EVN đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu Tập đoàn

Chia sẻ

KTĐT - Thực hiện QĐ số 2151/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng chính phủ, EVN đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực tái cơ cấu Tập đoàn, nhằm đẩy mạnh năng lực và hiệu quả hoạt động.

Đến hết tháng 9/2012, Tập đoàn và các Tổng Công ty Điện lực, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đã hoàn thành công tác bàn giao EVNTelecom và hạ tầng viễn thông của EVN sang Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel. Mặt khác, EVN đã thành lập lại Trung tâm Công nghệ thông tin (EVNiT) để phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh điện năng.

Để đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu Tập đoàn, EVN đã thành lập Ban Chỉ đạo và 3 nhóm công tác chuẩn bị thành lập và tổ chức hoạt động 3 Tổng Công ty phát điện (GENCO); bổ nhiệm Chủ tịch và Tổng Giám đốc của 3 Tổng Công ty. Các công việc liên quan đến thành lập GENCO về tổ chức bộ máy quản lý điều hành, dự thảo điều lệ GENCO… đang tiến hành theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, Tập đoàn đã hoàn thành khảo sát hiện trạng, đánh giá hoạt động của các Công ty Điện lực/Điện lực để phục vụ cho việc xây dựng Đề án củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của các Công ty Điện lực/Điện lực cấp quận, huyện.