Cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc

Trần Hà
Chia sẻ

Kinhtedothi - Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ra mắt đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu lý luận, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

 Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc (nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng), đây là tác phẩm quý, đã hệ thống lại những thành tựu phát triển lý luận và kết quả tổng kết thực tiễn mới nhất hiện nay.

Làm sáng rõ nhiều luận điểm

Cuốn sách gồm tập hợp hệ thống 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nhận định, cuốn sách là một công trình tổng kết sâu sắc quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam qua các giai đoạn, đặc biệt là tổng kết cách làm của Đảng ta từ năm 1986 đến nay theo hai Cương lĩnh năm 1991 và Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011.

Không chỉ vậy, cuốn sách còn là tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: “Trong bài viết chủ chốt của cuốn sách này, Tổng Bí thư đã phân tích mấy điểm chính, đó là: Xác định cho rõ nhận thức thế nào là CNXH và CNXH phù hợp với Việt Nam ở điểm nào để ta vận dụng và phát triển theo mô hình của riêng ta, mang lại hiệu quả thiết thực. Tổng Bí thư cũng nêu rõ mục tiêu đi tới của CNXH ở Việt Nam là thế nào? Chúng ta phải xây dựng cơ sở kinh tế, bước đầu hiện nay ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Rồi phải tạo dựng nền tảng kinh tế của CNXH ra sao? Trên đó là một kiến trúc thượng tầng phù hợp và phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN...”.

Đồng thời phân tích, trong tác phẩm, Tổng Bí thư còn trình bày những vấn đề, nhân tố để đảm bảo thành công của CNXH. Trong đó có nhiều vấn đề lớn như vai trò làm chủ của Nhân dân, vai trò của hệ thống chính trị, Nhà nước pháp quyền…

“Sự ra mắt cuốn sách này vào đúng dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng, khi chúng ta đang thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ và nguồn cảm hứng cho người dân, để thực hiện được khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”- PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nhận định.
Cuốn sách có sức thuyết phục lớn
Trong 5 nhóm vấn đề chính, trung tâm được đề cập trong cuốn sách, vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Nội dung vấn đề này bao quát một cách toàn diện, từ cơ sở lý luận chung đến những vấn đề cụ thể hóa về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp về công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra…

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong các bài viết của Tổng Bí thư rất rõ, nhưng nổi lên mấy vấn đề lớn. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh về tính đứng đắn trong cương lĩnh, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực; việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao nhận thức, vận dụng sáng tạo, nắm vững nguyên tắc nhưng phải luôn luôn đổi mới; về Đảng không ngừng tự tu dưỡng, chỉnh đốn để nâng cao đạo đức cách mạng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị; chú ý nâng cao vai trò của hệ thống, tổ chức Đảng và công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược…

Đồng thời, Tổng Bí thư cũng nhắc kỹ những vấn đề mới Đại hội XIII đã nêu ra là xây dựng Đảng kết hợp với hoàn thiện hệ thống chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền, hệ thống thể chế; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng; dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng… Tựu chung lại là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, bảo đảm cho sự đi lên CNXH tại Việt Nam.

“Mặc dù bàn về những vấn đề lý luận rộng, khó, phức tạp nhưng các bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư được trình bày một cách khúc triết, rành mạch, rõ ràng, dung dị, dễ hiểu. Do đó, cuốn sách có sức thuyết phục, ý nghĩa cổ vũ lớn, trở thành tài liệu hết sức quan trọng phục vụ việc học tập, giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân”- PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nêu quan điểm.

Đồng thời, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cũng cho rằng, cuốn sách không chỉ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, không chỉ phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, còn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Đặc biệt, đây là công trình lý luận có tầm cỡ và được bạn bè quốc tế đánh giá là một cống hiến lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam mà người lãnh đạo cao nhất của Đảng đã tổng kết.

 

"Có thể nói, hiện nay CNXH còn có nhiều nhận thức khác nhau nên tác phẩm của Tổng Bí thư từ thực tiễn lãnh đạo xây dựng CNXH và đổi mới ở nước ta đã nêu ra vấn đề có tính lý luận, giá trị thực tiễn đặc biệt. Như vậy, tác phẩm có giá trị không chỉ riêng cho chúng ta mà còn cho các nước khác tham khảo." - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc