Giao cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1138/QĐ-UBND (ngày 4/4) về việc giao cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội là cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017, Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và các quy định pháp luật có liên quan.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội là cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội là cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch&Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô theo Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 7/3/2022, quy định của Luật Quy hoạch và các quy định pháp luật có liên quan.

Viện tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định pháp luật có liên quan; chủ trì phối hợp với những cơ quan, tổ chức liên quan, UBND cấp huyện nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, phân tích đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đề xuất quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển làm cơ sở lập quy hoạch.

Sở Kế hoạch&Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, các sở, ngành TP tham mưu những nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch và quy định pháp luật có liên quan;

Tham mưu cho UBND TP ban hành kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch Thủ đô, thành lập hội đồng thẩm định dự toán lập quy hoạch Thủ đô; tổ chức thẩm định dự toán, kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch và các kế hoạch, nội dung có liên quan, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy trình, quy định.

Các sở, ban, ngành TP căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm rà soát, đánh giá công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực phụ trách giai đoạn 2011 - 2020, liên hệ, phối hợp với bộ, ngành chủ quản để thu thập thông tin tài liệu, các nội dung liên quan đến quy hoạch ngành quốc gia, định hướng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và những đơn vị tư vấn nghiên cứu, triển khai tích hợp vào Quy hoạch Thủ đô.

UBND các quận, huyện thị xã có trách nhiệm phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế- xã hội Hà Nội, các sở, ngành TP và đơn vị tư vấn tiến hành nghiên cứu thực trạng, phương án phát triển, tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần