Gói 62.000 tỷ đồng: Nhiều hộ không đủ điều kiện vẫn được hỗ trợ

Thủy Trúc
Chia sẻ

Kinhtedothi – Kết quả thanh tra của Bộ LĐTB&XH tại 4 tỉnh, TP đã chỉ ra trên 2.000 hộ không đủ điều kiện thụ hưởng chính sách. Trong khi đó, có không ít hộ nghèo, cận nghèo phát sinh lại không được hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ LĐTB&XH đã có kết luận thanh tra về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn 4 tỉnh, TP là Hà Nội, Hưng Yên, Đồng Nai và Gia Lai.
Thanh tra của Bộ LĐTB&XH đã chỉ ra việc tại các huyện và xã chưa thực hiện kiểm tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên, định kỳ. Việc này dẫn đến những hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm do khó khăn đột xuất không kịp thời được tiếp cận các chính sách hỗ trợ; những hộ đủ điều kiện thoát nghèo, thoát cận nghèo không được kịp thời đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Cụ thể, từ ngày 10/7/2020 đến ngày 21/8/2020, Thanh tra Bộ LĐTB&XH đã tiến hành kiểm tra, xác minh đối với 558 hộ nghèo và 3.705 hộ cận nghèo tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội). Kết quả cho thấy: Có 125 hộ không đảm bảo điều kiện thuộc hộ nghèo; 1.894 hộ không đảm bảo điều kiện thuộc hộ cận nghèo.
UBND huyện Phú Xuyên đã chi tiền hỗ trợ Covid-19 kịp thời cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo danh sách đã được phê duyệt năm 2019, trong đó có các hộ không đủ điều kiện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đánh giá chấm điểm của Thanh tra Bộ LĐTB&XH khi xác minh trực tiếp trong thời điểm thanh tra.
Thực hiện trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.. 
Tại huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), Đoàn thanh tra tiến hành xác minh trực tiếp tại 1.293 hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo trên địa bàn. Đoàn đã xác minh trực tiếp và chấm điểm đối với 502 hộ nghèo, đã cho kết quả: 10 hộ nghèo không đủ điều kiện để công nhận là hộ nghèo hoặc cận nghèo. Trong khi đó, có 8 hộ nghèo chỉ đủ điều kiện xem xét công nhận là hộ cận nghèo.
Đoàn thanh tra xác minh trực tiếp và chấm điểm 791 hộ cận nghèo của huyện Văn Giang, kết quả là: 158 hộ cận nghèo có mức điểm  không đủ điều kiện công nhận là hộ cận nghèo; có 104 hộ cận nghèo kết quả chấm điểm đủ điều kiện để xem xét là hộ nghèo.
Đoàn thanh tra xác minh một số hộ gia đình trên địa bàn huyện Văn Giang, cho kết quả: 14 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa được xem xét công nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.
Tại huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai), Đoàn Thanh tra Bộ LĐTB&XH kiểm tra, xác minh đối với 319 hộ nghèo, 140 hộ cận nghèo trên địa bàn. Kết quả có 27 hộ nghèo không đảm bảo điều kiện thuộc hộ nghèo; 72 hộ cận nghèo không không đảm bảo điều kiện thuộc hộ cận nghèo.
Còn tại huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), tại thời điểm Đoàn thanh tra của Bộ LĐTB&XH thanh tra, UBND huyện đã chi trả kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Kết quả có 8.214 người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 6.160.500.000 đồng; 19.061 người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 14.295.000.000 đồng.
Theo kết luận của Thanh tra Bộ LĐTB&XH, có những hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa được xem xét công nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo. 
Thanh tra Bộ LĐTB&XH đã tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp đối với 642 hộ gia đình, hộ cận nghèo và 15 hộ không có trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 20 xã thuộc huyện Chư Prông. Kết quả: 30 hộ gia đình (37 nhân khẩu) đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg nhưng chưa được nhận hỗ trợ với số tiền 27.750.000 đồng. 10 hộ gia đình (15 nhân khẩu) không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg nhưng vẫn được nhận hỗ trợ với số tiền 11.250.000 đồng. 14/15 hộ gia đình đủ điều kiện công nhận là hộ nghèo.
Thanh tra Bộ LĐTB&XH đã có kiến nghị với 4 tỉnh, TP cùng 4 huyện và UBND cấp xã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo.
Các sở LĐTB&XH tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách giảm nghèo theo định hướng thanh tra 6 tháng cuối năm 2020 và năm 2021 của Bộ LĐTB&XH, đảm bảo 100% đơn vị cấp huyện trên địa bàn được thanh tra, kiểm tra về chính sách giảm nghèo, hoàn thành trong năm 2021.
Chủ tịch UBND các huyện đôn đốc, giám sát các đơn vị được thanh tra khắc phục các hạn chế, thiếu sót; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chưa được thanh tra trên địa bàn TP để tránh xảy ra các thiếu sót tương tự. Đồng thời tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục các thiếu sót.
Bên cạnh đó là làm rõ việc công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo có biểu hiện vụ lợi, cá nhân hay không; có hình thức xử lý phù hợp.
Chủ tịch huyện chỉ đạo các xã thực hiện thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền đã chi hỗ trợ Covid-19 đối với các hộ không đủ điều kiện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời thực hiện trả tiền hỗ trợ cho các hộ nghèo do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với những trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa được chi trả.