Hà Nội ban hành kế hoạch điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Như Hương
Chia sẻ

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã ký ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND về việc triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của TP.

Kế hoạch nhằm mục đích công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của TP Hà Nội đã được Chính phủ phê duyệt làm cơ sở thực hiện quản lý và sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP cho mỗi quận, huyện, thị xã làm cơ sở hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện. Tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trong thời gian sớm nhất để cụ thể hóa nội dung điều chỉnh quy hoạch của TP đã được phê duyệt; đáp ứng kịp thời cho yêu cầu về quản lý đất đai, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Theo kế hoạch, hình thức công khai là tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt; công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và môi trường; gửi tài liệu quy hoạch đến các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã; treo công khai bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại trụ sở Sở Tài nguyên và môi trường. Tổ chức phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp TP đến năm 2020 cho UBND các quận, huyện, thị xã làm căn cứ lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện theo quy định. Trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất cấp TP phân bổ, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm hoàn thiện việc lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của địa phương, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Hội đồng thẩm định) thẩm định theo quy định. Thời hạn hoàn thành trước 10/7/2018.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn góp ý, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổng hợp, tổ chức thẩm định theo quy định, có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã về kết quả thẩm định; trên cơ sở đó hoàn chỉnh hồ sơ và làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Thời hạn hoàn thành trong tháng 7/201 8.

UBND các quận, huyện, thị xã hoàn chỉnh hồ sơ và trình HĐND cùng cấp thông qua; UBND cấp huyện nộp 03 bộ hồ sơ kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Hội đồng thẩm định) để thẩm định. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND TP Hà Nội xét duyệt. Thời hạn hoàn thành trong tháng 8/2018.