Hà Nội: Chi ngân sách 522 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử

Linh Nguyễn (ảnh: Thanh Hải)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại Kỳ họp thứ 19 HĐND TP khóa XV chiều nay (29/3), với 100% đại biểu có mặt, chiếm 92,93% tổng số đại biểu biểu quyết tán thành, HĐND TP đã thông qua xem xét và quyết nghị về nội dung, mức chi và thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của TP Hà Nội.

Theo Thường trực HĐND TP, đây là nội dung quan trọng và cấp thiết, thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP để đảm bảo kịp thời phục vụ tốt nhất công tác bầu cử.

 Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày Tờ trình của UBND TP Hà Nội về quy định nội dung chi, mức chi và thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của TP Hà Nội

Theo đó, HĐND TP quyết nghị quy định nội dung chi, mức chi và thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của TP Hà Nội cụ thể như sau: Về phạm vi điều chỉnh, quy định nội dung chi, mức chi và thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của TP Hà Nội. Về đối tượng áp dụng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung chi, mức chi phục vụ bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của TP Hà Nội chi tiết tại phụ lục kèm theo. Trường hợp các nội dung chi phát sinh liên quan trực tiếp đến công tác bầu cử và chưa được quy định tại các văn bản QPPL của Trung ương và TP, Chủ tịch UBND TP quyết định mức chi cụ thể sau khi thống nhất với Chủ tịch UB Bầu cử TP để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Về thời gian hỗ trợ kinh phí, theo thực tế phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử các cấp TP Hà Nội đối với khối lượng công việc đã triển khai thực hiện trước khi Nghị quyết có hiệu lực, các cơ quan đơn vị căn cứ quy định tại Nghị quyết và chứng từ chi tiêu thực tế, hợp pháp, hợp lệ để quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Về nguồn kinh phí thực hiện là ngân sách Nhà nước.

HĐND TP giao UBND TP tổ chức thực hiện Nghị quyết này; trường hợp văn bản được dẫn chiếu tại Nghị quyết được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng theo các văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. HĐND TP cũng giao Thường trực HĐND TP, các Ban, tổ ĐB và ĐB HĐND TP giám sát thực hiện Nghị quyết.

 Các đại biểu HĐND TP Hà Nội dự Kỳ họp

Trước đó, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày tóm tắt Tờ trình của UBND TP về quy định nội dung chi, mức chi và thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của TP Hà Nội. Theo đó, để đảm bảo công tác bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP, UBND TP đề xuất đối tượng áp dụng gồm: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan công tác bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của TP.

Về nội dung chi, mức chi, đối với các mức chi xây dựng trên cơ sở nội dung chi, mức chi của Trung ương quy định tại Thông tư số 102 của Bộ Tài chính; đối với các nội dung chi đã được quy định mức chi tại các văn bản QPPL của Trung ương như tổ chức hội nghị, xây dựng văn bản thì thực hiện theo các thủ tục chi đã được quy định tại các văn bản của Trung ương và Nghị quyết của HĐND TP; đối với các nội dung chi được quy định tối đa hoặc mức chi cụ thể tại Thông tư số 102 của Bộ Tài chính, căn cứ tình hình thực tế tại TP và kế thừa nguyên tắc xây dựng mức chi tại kỳ bầu cử 2016-2021 của UBND TP đề xuất.

Cùng đó, đối với các nội dung chi như chi đóng hòm phiếu, chi khắc dấu, chi bản niêm yết danh sách bầu cử được thực hiện thống nhất trên địa bàn TP và mức chi được đề xuất là mức chi tối đa do Trung ương quy định. Đối với các nội dung chi như bồi dưỡng các cuộc họp, công tác chỉ đạo kiểm tra giám sát bầu cử, bồi dưỡng cho những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử liên quan đến khối lượng, phạm vi, địa bàn thực hiện theo phân công nhiệm vụ cụ thể, đề xuất như sau: Đối với cấp TP, mức chi bằng mức chi tại Trung ương; đối với cấp huyện, mức chi bằng 70% mức chi tại cấp TP; đối với cấp xã, mức chi bằng 70% mức chi tại cấp huyện.

Bên cạnh đó, UBND TP đề xuất 3 mức chi có tính chất đặc thù của TP Hà Nội, trong đó 2 nội dung chi đã được TP thực hiện tại kỳ bầu cử nhiệm kỳ 2016-2021: Chi bồi dưỡng ĐB dự hội nghị hiệp thương (gồm chi ĐB khách mời đến dự tiếp xúc cử tri, chi ĐB dự các hội nghị triển khai, giao ban, tổng kết, khen thưởng); chi bồi dưỡng cán bộ tập huấn tại các hội nghị tập huấn phục vụ công tác bầu cử. UBND TP đề xuất bổ sung 1 nội dung chi mới là chi bồi dưỡng cán bộ trưng tập làm công tác biên tập tiểu sử các ĐB Quốc hội khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP.

Đối với các nội dung chi khác phục vụ trực tiếp công tác bầu cử như tuyên truyền, in ấn, phòng chống dịch Covid-19 thì thực hiện theo quy định tại các văn bản khác có liên quan. Trường hợp các nội dung chi phát sinh liên quan trực tiếp công tác bầu cử và chưa được quy định tại các văn bản QPPL của Trung ương và TP, Chủ tịch UBND TP quyết định chủ trương cụ thể sau khi thống nhất với Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.

Về nguồn kinh phí thực hiện là ngân sách Nhà nước, với mức dự kiến là 522 tỷ đồng.