Hà Nội: Cung cấp dịch vụ công dựa trên nhu cầu của người dân, doanh nghiệp

Việt An
Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số TP Hà Nội hoạt động minh bạch, hiệu quả, cung cấp các dịch vụ của cơ quan nhà nước dựa trên nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch số 165/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng TP Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Mục tiêu nhằm hoàn thành xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số TP Hà Nội hoạt động minh bạch, hiệu quả, cung cấp các dịch vụ của cơ quan nhà nước dựa trên nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước TP. Từng bước cung cấp dữ liệu mở của chính quyền TP để thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Chính quyền TP hoạt động, vận hành dựa trên năng lực khai thác và phân tích dữ liệu. Đưa TP Hà Nội thuộc nhóm 5 địa phương đứng đầu cả nước và phát triển Chính quyền điện tử, hình thành Chính quyền số.

Về chỉ tiêu cụ thể, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hoá trải nghiệm người dùng, khi sử dụng được điền sẵn dữ liệu mà người dùng đã cung cấp trước đó theo thoả thuận, phù hợp tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ. 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương…

Kế hoạch cũng đặt ra chỉ tiêu tối thiểu 50% dịch vụ công mới của cơ quan nhà nước có sự tham gia cung cấp của doanh nghiệp hoặc tổ chức ngoài nhà nước. 100% công chức được gắn định danh số trong xử lý công việc. 100% cơ quan nhà nước của TP tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số…

100% cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin, công nghệ thông tin và công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước thuộc TP được đào tạo về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật an toàn thông tin mạng phù hợp theo yêu cầu nghiệp vụ…

Về nhiệm vụ, TP tập trung vào hoàn thiện cơ chế chính sách về xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền điện tử phù hợp với định hướng của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành. Về phát triển hạ tầng số, TP hình thành Trung tâm điều hành thông minh  của TP Hà Nội. Khai thác hiệu quả các ứng dụng trên nền tảng dùng chung đã được triển khai rộng rãi để tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo điều kiện kết nối, chia sẻ dữ liệu. Phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ ứng dụng Chính quyền số trong nội bộ TP đảm bảo kết nối, chia sẻ và thực hiện mở dữ liệu theo quy định…

Cùng với đó, TP triển khai các nhiệm vụ về đảm bảo an toàn thông tin. Triển khai, nâng cấp và duy trì bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp (kiện toàn lực lượng tại chỗ, lựa chọn tối thiểu một tổ chức, doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp, địnhh kỳ thực hiện kiểm tra, đánh giá độc lập, kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia) theo hướng dẫn của Bộ TT&TT; áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin mạng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Về giải pháp, UBND TP đề ra 6 nhóm giải pháp: Bảo đảm nguồn nhân lực công nghệ thông tin: tập huấn, bồi dưỡng; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức; hợp tác giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; cải cách hành chính, chuẩn hóa quy trình, nghiệp vụ; hợp tác trong nước và quốc tế.

Sở TT&TT TP Hà Nội chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố xây dựng và trình UBND TP ban hành kế hoạch thực hiện hằng năm. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện trong quá trình triển khai thực hiện.