Hà Nội: Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

D. Tùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 23/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo kế hoạch, công tác triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị phải đảm bảo nghiêm túc, thống nhất, kịp thời, đúng quy định của pháp luật…
 Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND Thành phố, các sở, ban, ngành, HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc thành phố quán triệt, tổ chức triển khai, thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập; tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về việc kê khai tài sản, thu nhập; tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đến người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Thanh tra thành phố hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện.

Liên quan đến tổ chức việc kiểm soát tài sản, thu nhập, Thanh tra thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định; đồng thời tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thay thế Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND thành phố về việc kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Để thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND thành phố giao Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao chủ động triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân phải nhận thức sâu sắc, ý thức tầm quan trọng của công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện theo đúng quy định, góp phần phòng ngừa tham nhũng.

UBND thành phố cũng giao Sở Nội vụ lập danh sách các đối tượng giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên có nghĩa vụ phải kê khai, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt; tổng hợp bản kê khai tài sản thu nhập năm 2020 của các đối tượng giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên, nộp Thanh tra Chính phủ theo quy định và hướng dẫn của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần