Hà Nội sẽ giám sát về cải cách hành chính, kế hoạch đầu tư công

Thịnh An - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại phiên họp sáng 10/12, đại biểu HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông Nghị quyết thành lập 2 Đoàn giám sát của HĐND TP về việc thực hiện công tác cải cách hành chính; Giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Duy Hoàng Dương trình bày Tờ trình tại Kỳ họp
Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Duy Hoàng Dương trình bày Tờ trình tại Kỳ họp

Rà soát, đánh giá, phân loại để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri

Sáng 10/12, các đại biểu HĐND TP đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc Giải quyết kiến nghị cử tri năm 2022.

Nghị quyết đã quyết nghị: HĐND TP thống nhất với Báo cáo số 28 của Thường trực HĐND TP về kết quả giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2022.

HĐND TP yêu cầu UBND TP tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.

Đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây: Tiếp tục rà soát toàn bộ các kiến nghị của cử tri để đánh giá, phân loại kết quả, trả lời kết quả giải quyết cụ thể để giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri theo Nghị quyết số 34 của HĐND và Báo cáo số 28 của Thường trực HĐND TP.

Chỉ đạo các sở, ngành TP nâng cao trách nhiệm tham mưu cho UBND trong công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, làm tốt công tác phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã để đảm bảo các kiến nghị của cử tri được xem xét trả lời và giải quyết đầy đủ, kịp thời.

Thường xuyên rà soát, cập nhật các chính sách mới để kiến nghị và tham mưu với HĐND, UBND TP có những điều chỉnh, bổ sung các chính sách cho phù hợp với quy định của pháp luật cũng như điều kiện thực tiễn của TP.

Tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã; đồng thời thường xuyên phối hợp với các Ban HĐND , các Tổ ĐB HĐND và ĐB HĐND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP để nắm bắt được nội dung thông tin, kiến nghị của cử tri.

Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm quản lý, xem xét để giải quyết kiến nghị của cử tri trên toàn TP để kết nối, theo dõi, đôn đốc, kịp thời giải quyết.

Về tổ chức thực hiện, giao UBND tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo HĐND TP kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ, cuối năm 2022-2023.

HĐND, các Ban HĐND, các Tổ ĐB HĐND TP giám sát thực hiện Nghị quyết này...

Các ĐB tham dự Kỳ họp
Các ĐB tham dự Kỳ họp

Giám sát việc thực hiện cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử 

Tại phiên họp sáng 10/12, đại biểu HĐND TP đã biểu quyết thông Nghị quyết thành lập 2 Đoàn giám sát của HĐND TP về việc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số của TP Hà Nội và Giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của TP Hà Nội.

Trong đó, về giám sát của HĐND TP về việc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số của TP Hà Nội, Nghị quyết chỉ rõ về thành phần đoàn giám sát, đối tượng giám sát. Phạm vi giám sát là việc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số của TP Hà Nội từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/12/2022.

Qua giám sát, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số của TP Hà Nội.

Kế hoạch, thời điểm giám sát: Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND TP thực hiện giám sát trong Quý II/2023.

Hà Nội sẽ giám sát về cải cách hành chính, kế hoạch đầu tư công - Ảnh 1

Quang cảnh Kỳ họp

Về giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 của TP Hà Nội, sẽ giám sát: Việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 của TP Hà Nội từ 1/1/2021 đến thời điểm giám sát thực tế.

Qua đó đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 của TP Hà Nội.