Hà Nội thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2018

Linh Chi - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay, với 96/97 số đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,2%, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính sự nghiệp TP Hà Nội năm 2018.

Theo Nghị quyết, HĐND giao biên chế cho các cơ quan của TP, quận, huyện, thị xã như sau: Biên chế hành chính: 10.661 biên chế, trong đó: Biên chế công chức: 8.891 biên chế (dự phòng 8 biên chế), Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 1.358 chỉ tiêu; Lao động hợp đồng theo định mức là 412 chỉ tiêu (tạm thời không thay đổi, chờ quyết định bổ sung biên chế).
 Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn điều khiển phiên họp sáng 5/12
Bên cạnh đó, biên chế sự nghiệp gồm 148.822 biên chế, trong đó: Biên chế viên chức 127.933 biên chế (gồm dự phòng 476 biên chế); Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 11.568 chỉ tiêu; Lao động hợp đồng theo định mức 9.321 chỉ tiêu.

HĐND TP giao UBND TP tổ chức triển khai giao biên chế hành chính sự nghiệp theo đúng Nghị quyết của HĐND TP cùng với giao chỉ tiêu kinh tế xã hội để các đơn vị, địa phương chủ động triển khai ngay từ đầu năm.

Trong năm 2018, nếu có phát sinh tăng hoặc giảm theo Nghị quyết của HĐND về biên chế hành chính sự nghiệp, bao gồm cả số lượng dự phòng công chức hành chính và viên chức sự nghiệp, UBND TP cần thống nhất với Thường trực HĐND TP trước khi thực hiện và báo cáo HĐND TP vào kỳ họp trong năm 2018.

UBND TP cần đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị T.Ư 6 (Khóa XII), cụ thể là Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết 19 năm 2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập”.
 Giám đốc Sở Ngội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng trình bảy tờ trình về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2018
Đồng thời, cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị định 108 của Chính phủ phải gắn liền với kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù về khuyến khích các đối tượng nghỉ tinh giản biên chế của TP, báo cáo đề xuất HĐND TP xem xét quyết định theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, về tổ chức bộ máy, HĐND TP yêu cầu tiếp tục hoàn thiện sắp xếp các cơ quan đơn vị là cơ quan giúp việc cho ban chỉ đạo GPMB TP, đội quản lý trật tự xây dựng đô thị của các quận, huyện thị xã; các chi cục thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội, Trung tâm điều hành và giám sát CNTT của TP. Cần chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18 và 19 của Hội nghị T.Ư 6 Khóa XII; thực hiện rà soát tổng thể các tổ chức bộ máy hoạt động của các thôn, tổ dân phố, số lượng biên chế cán bộ chuyên trách, không chuyên trách của cấp xã, số lượng cán bộ không chuyên trách của các thôn, tổ dân phố theo hướng thu gọn đầu mối, tăng cường kiêm nhiệm các chức danh và các cơ chế chính sách về phụ cấp, hỗ trợ phù hợp để tăng tính trách nhiệm. Đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp đặc biệt là giáo dục, y tế sang cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16 ngày 14/2/2015 của Chính phủ chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần theo Quyết định số 22 ngày 22/6/2015 của Thủ tướng; xác định rõ lộ trình chuyển đổi phù hợp với lộ trình tinh giản biên chế đến năm 20121.
 Các đại biểu HĐND dự kỳ họp
Về quản lý sử dụng biên chế, cần thường xuyên rà soát điều chỉnh đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý để đề án thực sự phát huy tối đa hiệu quả. Yêu cầu cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai đề án vị trí việc làm đã được TP phê duyệt, rà soát cán bộ công chức viên chức theo vị trí việc làm để sắp xếp, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá để nâng cao chất lượng đội ngũ. Đổi mới công tác tuyển dụng CC,VC theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII trong đó đẩy mạnh ứng dụng CNTT theo nguyên tắc khách quan công bằng, minh bạch, thực tài, chống tiêu cực trong thi cử, nâng cao chất lượng đầu vào của cán bộ công chức… Giao UBND TP chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan đơn vị điều chuyển các CC, VC từ nơi thừa sang nơi thiếu trước khi tuyển dụng; chú trọng đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng xử lý công việ, tác phong công tác, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của CC, VC…