Hà Nội thực hiện Quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Tâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn.

Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ). Gắn trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành, UBND các cấp; phát huy đầy đủ vai trò của cấc sở, ban, ngành, UBND các cấp trong xây dựng nông thôn mới.
Đồng thời, yêu cầu xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp trong thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg.
Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công cụ thể trách nhiệm chủ trì, phối hợp của cơ quan, tổ chức; chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.
Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg trên địa bàn TP.
Theo Kế hoạch, rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và Tư pháp cấp xã.

Quán triệt, phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo trách nhiệm và phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Độc giả có thể xem toàn văn Kế hoạch trên TẠI ĐÂY