Hà Nội triển khai Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND, triển khai thực hiện Quyết định số 1426/QĐ-TTCP ngày 6/6/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với UBND cấp tỉnh”.

Theo đó, ngoài đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; việc phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ…, sẽ đánh giá tình hình và kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết tố cáo tham nhũng; tình hình, kết quả xử lý các hành vi tham nhũng; đánh giá tình hình, nguyên nhân, tiến triển của công tác PCTN; đề xuất, kiến nghị các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác PCTN…

TP đề nghị các Sở, ban, ngành báo cáo đánh giá kết quả công tác PCTN ở đơn vị mình và kết quả công tác PCTN của TP theo từng lĩnh vực, nội dung, để xây dựng báo cáo đánh giá  công tác PCTN của UBND TP. Thời điểm lấy số liệu đánh giá từ ngày 1/8/2015 đến ngày 30/7/2016… UBND TP yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành căn cứ kế tình hình thực tế của đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN, báo cáo TP kết quả thực hiện  trước ngày 3/8/2016. UBND TP cũng yêu cầu đánh giá phải khách quan kết quả công tác lãnh đạo và thực hiện PCTN; góp phần xây dựng văn hóa chống tham nhũng, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác PCTN…