Hà Nội: Triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

D. Tùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Nhằm đánh giá đúng kết quả công tác lãnh đạo và thực hiện phòng, chống tham nhũng (PCTN) của UBND Thành phố; tăng cường công tác phối hợp PCTN giữa UBND Thành phố và Thanh tra Chính phủ; nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công tác PCTN, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác PCTN, ngày 6/8, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND về việc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Kế hoạch nêu rõ, việc đánh giá công tác PCTN năm 2020 theo “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh” được phê duyệt tại Quyết định số 399/QĐ-TTCP ngày 20/7/2021 của Thanh tra Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết quả công tác PCTN được đánh giá cả về định tính và định lượng. Mỗi nội dung đánh giá có số liệu, tài liệu minh chứng cụ thể, để phục vụ việc giải trình theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả.
Nội dung đánh giá công tác PCTN tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN; kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; việc phát hiện và xử lý tham nhũng; thu hồi tài sản tham nhũng.
Phạm vi đánh giá công tác PCTN: hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của UBND Thành phố, cơ quan thuộc UBND Thành phố về PCTN; Kế quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc UBND Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã. Thời kỳ đánh giá từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/12/2020.
UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã căn cứ kế hoạch này, tình hình thực tế của đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện (qua Thanh tra Thành phố để tổng hợp) trước ngày 20/8/2021. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Thanh tra Thành phố chủ trì cùng Tổ công tác, tổng hợp, đánh giá, đề xuất điểm tự đánh giá công tác PCTN năm 2020, báo cáo UBND Thành phố.
Các đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về nội dung, chất lượng báo cáo; chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác giải trình trước Tổ công tác Thanh tra Chính phủ theo nội dung báo cáo của đơn vị mình và các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành.
UBND Thành phố đề nghị UBND MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội phối hợp với Thanh tra Thành phố báo cáo về sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN; việc phát hiện các hành vi tham nhũng qua hoạt động giám sát.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần