Hà Nội: Từ 21/9, công trình, dự án đủ điều kiện xây dựng, cải tạo, sửa chữa đều được triển khai thi công

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố (của Nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân), đã đảm bảo đủ điều kiện để xây dựng, cải tạo, sửa chữa theo quy định của Luật Xây dựng, đều được triển khai thi công xây dựng.

Ngày 20/9, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 3152/UBND-SXD về việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố.
Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện các hoạt động liên quan đến thi công xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:
Các yêu cầu, hướng dẫn và việc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại từng khu vực, địa điểm có công trình thi công xây dựng phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND Thành phố.

Việc thi công xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố, ngoài việc phải đảm bảo các yêu cầu nêu trên về phòng, chống dịch, còn phải thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 và các yêu cầu của UBND Thành phố tại văn bản này.

Trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố, các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố (của Nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân), đã đảm bảo đủ điều kiện để xây dựng, cải tạo, sửa chữa theo quy định của Luật Xây dựng, đều được triển khai thi công xây dựng. Các công trình nằm trong khu vực cách ly, phong tỏa phải dừng mọi hoạt động thi công xây dựng (trừ các công trình xây dựng phục vụ mục đích phòng, chống dịch - theo đúng hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021).

Các Sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã phải kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc thi công công trình; Các chủ đầu tư, các nhà thầu áp dụng các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo nguyên tắc tận dụng tối đa thời gian, không gian, mặt bằng thi công để bù đắp lại thời gian đã phải tạm dừng thi công.
UBND giao trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu: Chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện các hoạt động liên quan đến thi công xây dựng công trình có trách nhiệm: Xây dựng Phương án phòng, chống dịch Covid-19 trên cơ sở tuân thủ đúng quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND Thành phố về phòng, chống dịch; Gửi Phương án phòng, chống dịch đến UBND cấp huyện để tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát; Thực hiện đúng Phương án phòng, chống dịch khi thi công xây dựng công trình.

Trách nhiệm của UBND các quận, huyện, thị xã: Thực hiện các biện pháp hướng dẫn, tuyên truyền phòng, chống dịch trên địa bàn; Tổ chức công khai văn bản này và thông báo đến các nhà thầu, chủ đầu tư có công trình xây dựng trên địa bàn.

Tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát các các nhà thầu thi công, chủ đầu tư, đảm bảo thực hiện đúng quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND Thành phố về phòng, chống dịch và Phương án phòng, chống dịch khi thi công xây dựng công trình của đơn vị. Yêu cầu tạm dừng thi công đối với công trình nằm trong phạm vi khu vực cách ly, phong tỏa.

Trách nhiệm của các Sở, ngành, đơn vị có liên quan: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành Thành phố có liên quan: Tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành thuộc Thành phố trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; Nghiên cứu, đề xuất với UBND Thành phố các biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn đối với các hoạt động liên quan đến thi công xây dựng công trình trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố; biện pháp chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Công an Thành phố, các Sở, ngành Thành phố có liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã trong việc đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động phục vụ thi công diễn ra ngoài hàng rào công trường xây dựng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần