Hà Nội: Từng bước xây dựng văn hóa không tham nhũng trong xã hội

Công Thọ
Chia sẻ

Kinhtedothi - Phát biểu tại điểm cầu Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Thành phố từng bước xây dựng văn hóa không tham nhũng trong xã hội, trước hết là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Ngày 27/6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Xóa bỏ tình trạng “lợi ích nhóm”

Phát biểu tại điểm cầu Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong những năm qua, các chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính Phủ, Thủ tướng Chính Phủ và các Bộ, ban, ngành TW được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời.
  Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại điểm cầu trực tuyến Hà Nội
Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 07-CTr/TU về nâng cao hiệu quả công tác PCTN; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020. Hàng năm, UBND Thành phố đều xây dựng Kế hoạch công tác PCTN, Kế hoạch công tác thanh tra để chỉ đạo các đơn vị thực hiện. Với những chỉ đạo quyết liệt, công tác PCTN đã có chuyển biến và đạt được kết quả bước đầu.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nêu một số giải pháp, biện pháp của thành phố Hà Nội để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, Thành phố luôn xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác PCTN. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Thành ủy, UBND Thành phố và cấp trên trực tiếp về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình; trực tiếp tiếp công dân, tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; kịp thời xử lý, chỉ đạo giải quyết KNTC của công dân. Thành phố đã ban hành nhiều văn bản về trách nhiệm đối thoại, tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp như: Quyết định số 2200 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 138 của Thành ủy, Chỉ thị số 07 của UBND Thành phố,…

Thứ hai, với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm để phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền từ Thành phố đến cơ sở, trong thời gian qua tất cả hệ thống bộ máy chính trị của Thành phố đã quyết tâm thực hiện việc tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của thành phố.

Năm 2017, thành phố Hà Nội đã lựa chọn chủ đề là “Năm kỷ cương hành chính”; năm 2018 là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; chủ đề công tác này tiếp tục được Thành phố triển khai thực hiện trong năm 2019. Đã ban hành 02 bộ “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố”. Đã tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối các tổ chức của hệ thống chính trị, các cơ quan chuyên môn đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả” theo nguyên tắc “một đầu mối - một việc xuyên suốt”; hoàn thiện quy chế, quy trình giải quyết công việc, xây dựng quy trình phối hợp liên thông giữa các cấp, các ngành trong giải quyết TTHC để giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Đã tổ chức Hội nghị toàn Thành phố để quán triệt kỷ cương hành chính và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” đến tận cán bộ chủ chốt cấp cơ sở (khoảng 3.700 người tham dự).

Thứ ba, Thành phố xác định làm tốt công tác CCHC và công khai minh bạch sẽ giúp ngăn chăn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc. Thành ủy đã ban hành Chương trình 08 về “đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”.

Chỉ thị số 12 của UBND Thành phố về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong các cơ quan, đơn vị. Là địa phương đầu tiên trong cả nước phê duyệt xong Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong toàn bộ các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp; đồng thời, chính thức triển khai áp dụng mô hình cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã tại Thành phố.

Năm 2019, Thành phố tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” nhằm đưa ra các ý tưởng, giải pháp, mô hình để vừa tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí thực hiện TTHC của người dân, doanh nghiệp, vừa giúp giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, phòng ngừa vi phạm, tiêu cực. Thành phố cũng đã thực hiện khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Đã chỉ đạo các đơn vị công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố.

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng chính quyền điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc đăng ký và giám sát việc giải quyết TTHC. Đến nay, có 1120 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (đạt 62%); nhiều đơn vị đã triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng... hải quan điện tử đạt 100%; các lĩnh vực kê khai thuế điện tử và bảo hiểm xã hội trên 98%; đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến đạt 86,5%.

Thứ năm, thường xuyên thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm.

UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch Kiểm tra công vụ năm 2019. 6 tháng đầu năm 2019, đã tiến hành kiểm tra công vụ đối với 26 cơ quan, đơn vị. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào những vấn đề đang được dư luận quan tâm, những địa bàn nóng, những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như: quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng; quản lý trật tự đô thị; quản lý, sử dụng tài sản công; việc giải quyết TTHC với người dân và doanh nghiệp... Thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện dứt điểm các kết luận thanh tra, kiểm toán; giao Thanh tra Thành phố rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các đơn vị.

Thứ sáu, tăng cường hoạt động giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ, Ban Thanh tra nhân dân, cơ quan truyền thông và báo chí trong PCTN; từng bước xây dựng văn hóa không tham nhũng trong xã hội, trước hết là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Quan tâm giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; xóa bỏ tình trạng “lợi ích nhóm”.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho rằng, những giải pháp đồng bộ nêu trên đã ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, góp phần phát triển KTXH, thu hút đầu tư (Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 5,3 tỷ USD). Chỉ số CCHC tiếp tục duy trì thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 4 bậc so với năm 2017, tăng 42 bậc so với năm 2012, xếp thứ 9/63 tỉnh thành. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền tăng 16 bậc so với năm 2017.

Từng bước xây dựng văn hóa không tham nhũng
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; ý thức kỷ luật chưa cao, làm việc chưa hết trách nhiệm, có lúc có nơi còn dư luận về việc gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết chưa công bằng, khách quan...
 Các đại biểu tại điểm cầu Hà Nội
Việc quản lý điều hành của bộ máy hành chính ở một số đơn vị, nhất là cấp cơ sở, chưa thực sự hiệu quả; người đứng đầu một số đơn vị chưa đề cao trách nhiệm nêu gương, công tác quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền chưa thường xuyên, chặt chẽ. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của một số đơn vị chưa thường xuyên, xử lý các vi phạm chưa kiên quyết, còn nể nang.

Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện một số công việc, lĩnh vực phân công, phân cấp, ủy quyền còn bị động, chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Cải cách TTHC đã được quan tâm thực hiện, có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Vẫn còn dư luận về tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, nhất là Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đẩy mạnh CCHC, tăng cường công khai, minh bạch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công vụ; tổ chức đối thoại, giải quyết kịp thời, dứt điểm KNTC. Quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị, bộ phận trực thuộc; chịu trách nhiệm trực tiếp, chịu kỷ luật liên quan đến lỗi, vi phạm của cấp dưới thuộc trách nhiệm quản lý.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm.

Nhân Hội nghị này, UBND Thành phố xin kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các Nghị định để thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019). Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục phối hợp, chia sẻ và ủng hộ thành phố Hà Nội trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong công tác thanh tra, PCTN và giải quyết KNTC.