Hà Nội xây dựng và phát triển Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 26/12, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 338/KH-UBND về giai đoạn 2022-2025 thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn TP.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục đích của Kế hoạh là xây dựng, phát triển Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, trong đó xây dựng, phát triển các ứng dụng, nền tảng số một cách tổng thể, đồng bộ đáp ứng nhu cầu hỗ trợ xúc tiến thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Hỗ trợ các tổ chức xúc tiến thương mại và các doanh nghiệp trên địa bàn TP nâng cao nhận thức, năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển giao thương với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tổ chức, quản lý, khai thác dữ liệu xúc tiến thương mại một cách đồng bộ, toàn diện; ưu tiên thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

Theo đó, TP tập trung nâng cao nhận thức, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại. Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại.

Nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại;

Tổ chức các chương trình tập huấn, hội thảo hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại cho các đối tượng trực tiếp tham gia vào Hệ sinh thái xúc tiến thương mại; tư vấn, hướng dẫn về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại đáp ứng với nhu cầu, năng lực của từng đơn vị, nhằm tham gia hiệu quả vào Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường an toàn, an ninh mạng phục vụ các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường số, phù hợp với yêu cầu của thời kỳ kinh tế số.

TP xây dựng, ứng dụng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. Trong đó, xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu xúc tiến thương mại số của Thành phố (thông tin về thị trường, ngành hàng, thông tin doanh nghiệp, sản phẩm, các cơ sở dữ liệu khác); tham gia và dùng chung hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Công Thương.

Đáng chú ý, TP hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại. Rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung quy định của pháp luật về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, các chính sách hỗ trợ các thành phần kinh tế thực hiện, tham gia chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

Kinh phí thực hiện kế hoạch bao gồm các nguồn từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành, vốn doanh nghiệp, tài trợ quốc tế và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

UBND TP Hà Nội giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố là cơ quan đầu mối chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch, chịu trách nhiệm phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại -Bộ Công Thương, Sở Công Thương, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch; Chủ trì tổ chức các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch.