Habeco nói gì về khoản truy thu hơn 1.700 tỷ đồng?

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng công ty Bia – Rượu –Nước giải khát Hà Nội (Habeco) vừa lên tiếng về việc Kiểm toán Nhà nước truy thu 1.700 tỷ đồng cổ tức.

Theo Habeco, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo Kiểm toán Nhà nước ngày 6/2/2018 của Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Habeco, Hội đồng quản trị (HĐQT) Sabeco đã thông qua việc thực hiện điều chỉnh hồi tố năm 2016 theo đúng kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-Habeco ngày 9/3/2018, số 08/NQ-HĐQT-Habeco ngày 27/3/2018. Trong đó đã thực hiện điều chỉnh số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính riêng năm 2017 với các nội dung sau.
 
Thứ nhất, hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức cho cổ đông số tiền 1.533 tỷ đồng.
Thứ hai, tăng Doanh thu hoạt động tài chính, tăng Lợi nhuận trước thuế, tăng Lợi nhuận sau thuế trên Bảng kết quả kinh doanh riêng năm trước (năm 2016); Tăng phải thu khác, tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán riêng đầu năm từ nguồn cổ tức được chia từ các công ty thành viên, số tiền 168 tỷ đồng do hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các công ty thành viên.
Đồng thời điều chỉnh giảm Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tăng phải trả cho cổ đông trên Bảng cân đối kế toán riêng đầu năm số tiền 168 tỷ đồng.
“Tổng hai khoản phải trả cho cổ đông trên là 1.701 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông nên nội dung này chưa được Đại hội đồng cổ đông của Habeco thông qua”, phía Habeco cho biết.
Ngoài ra, theo Habeco, khoản hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các công ty thành viên đến thời điểm lập báo cáo tài chính riêng mới chỉ có Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương thông qua phương án phân chia cổ tức từ việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển (44,99 tỷ đồng).
Hai đơn vị còn lại là Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa và Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (123 tỷ đồng) chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông nên chưa thông qua các kiến nghị trên.
Riêng đối với Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, đến thời điểm lập báo cáo, Habeco chưa nhận được các quyết định của Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội về việc thực hiện kiến nghị về hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức cho cổ đông, số tiền là 90,6 tỷ đồng.
Trước đó, trong Báo cáo kiểm toán phát hành ngày 6/2/2018, KTNN cho biết trong số 1.847 tỉ đồng kiến nghị tăng nộp NSNN nêu trên bao gồm tăng nộp thuế giá trị gia tăng gần 4,5 tỉ đồng; thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 441 tỉ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 9 tỉ đồng; thuế thu nhập cá nhân 381 triệu đồng và các khoản phải nộp khác gần 1.392 tỉ đồng; đồng thời, giảm các khoản phải thu NSNN gần 5,8 tỉ đồng.
Theo kết quả kiểm toán, doanh thu bán hàng năm 2016 của Công ty mẹ đạt gần 7.676 tỉ đồng, tăng 12,3% (tương đương 844 tỉ đồng) so với năm 2015, trong đó doanh thu từ việc bán 525,9 triệu lít bia là 6.629 tỉ đồng, doanh thu từ bán vật tư, nguyên liệu là 1.037 tỉ đồng, doanh thu từ kinh doanh khác hơn 9,5 tỉ đồng.