Huyện Đông Anh sẽ trở thành quận vào năm 2023

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Huyện Đông Anh cùng 4 huyện: Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức và Đan Phượng nằm trong đề án xây dựng huyện thành quận, đã được UBND TP Hà Nội ủy quyền để chủ động xây dựng đề án thành lập quận. Thời gian lập đề án từ nay đến hết ngày 31/12/2025.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 3916/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND các huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức và Đan Phượng thực hiện việc lập đề án thành lập quận, phường của 5 huyện.

UBND các huyện có trách nhiệm tổ chức lập đề án thành lập quận, phường thuộc quận; thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập đề án theo quy định.

Huyện Đông Anh đang gấp rút hoàn thành các tiêu chí để trở thành quận.
Huyện Đông Anh đang gấp rút hoàn thành các tiêu chí để trở thành quận.

Đồng thời, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng phạm vi, thời hạn được ủy quyền; Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND TP, Chủ tịch UBND TP về việc thực hiện nhiệm vụ; triển khai lập đề án bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật; Báo cáo UBND TP Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền; khó khăn, vướng mắc, vấn đề đột xuất phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; UBND các huyện trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đơn vị tư vấn) lập đề án tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Tài chính tham mưu cho UBND TP về việc bố trí vốn lập đề án và hướng dẫn các huyện về trình tự, thủ tục thanh, quyết toán đề án từ nguồn chi thường xuyên; Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND các huyện thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền; kịp thời tham mưu UBND TP chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập đề án.

Căn cứ theo chương trình Thành ủy Hà Nội đã ban hành, 5 huyện sẽ lên quận giai đoạn 2021 - 2025, gồm: Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng và 3 huyện lên quận giai đoạn 2026 - 2030, gồm: Thanh Oai, Thường Tín, Mê Linh. Trong đó, TP Hà Nội sẽ tập trung hỗ trợ để huyện Đông Anh và Gia Lâm lên quận vào năm 2023.

Đông Anh là địa bàn có diện tích lớn nhất trong số 5 huyện được nâng cấp thành quận giai đoạn 2021 - 2025 với tổng diện tích hơn 180km2, dân số khoảng 380.000, đơn vị hành chính gồm 23 xã, 1 thị trấn.

Tiếp đó là huyện Gia Lâm gần 115km2, dân số 280.000, 20 xã, 2 thị trấn; huyện Hoài Đức diện tích 82km2, dân số trên 230.000, 19 xã, 1 thị trấn; Đan Phượng rộng hơn 77km2, dân số trên 174.000, 15 xã, 1 thị trấn; Thanh Trì có diện tích nhỏ nhất trong số 18 huyện, thị xã của Hà Nội, với hơn 63km2, dân số trên 200.000, gồm 15 xã, 1 thị trấn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần