Kế hoạch sử dụng đất 2015 của 9 quận, huyện

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành các quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của 9 quận, huyện.

Theo đó, các quận, huyện được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất gồm: Đan Phượng, quận Nam Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm, huyện Phú Xuyên, quận Hoàng Mai, huyện Mê Linh, huyện Thanh Trì, huyện Gia Lâm và huyện Sóc Sơn.

* Với tổng diện tích tự nhiên là 7.735,48ha, huyện Đan Phượng được bố trí sử dụng 3.413,33ha cho đất nông nghiệp, 3.508,66ha đất phi nông nghiệp, còn lại 813,50ha dành đất chưa sử dụng.

Trong năm 2015, huyện Đan Phượng được thực hiện chuyển đổi 57,12ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và có 62 công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất.

* Đối với quận Nam Từ Liêm, với tổng diện tích tự nhiên là 3.227,46ha, quận được bố trí sử dụng 696,13ha cho đất nông nghiệp, 2.510,64ha đất phi nông nghiệp, còn lại 20,69ha dành đất chưa sử dụng.

Trong năm, quận phải thực hiện thu hồi 403,65ha đất nông nghiệp và 18,67ha đất phi nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện chuyển 403,65ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và 13,97ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở và có 125 công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
* Đối với quận Bắc Từ Liêm, với tổng diện tích tự nhiên là 4.335,34ha, quận được bố trí sử dụng 882,77ha cho đất nông nghiệp, 3.426,87ha đất phi nông nghiệp, còn lại 25,70ha dành đất chưa sử dụng.

Trong năm, quận phải thực hiện thu hồi 625,62ha đất nông nghiệp và 26,04ha đất phi nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện chuyển 625,62ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và 9ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở và có 165 công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015.

* Đối với huyện Phú Xuyên, với tổng diện tích tự nhiên là 17.110,46ha, huyện được bố trí sử dụng 10.744,37ha cho đất nông nghiệp, 6.305,27ha đất phi nông nghiệp, còn lại 60,82ha dành đất chưa sử dụng.

Trong năm, huyện phải thực hiện thu hồi 342,35ha đất nông nghiệp và 35,90ha đất phi nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện chuyển 342,35ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và có 33 công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân là 28,60ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 84,30ha.

* Đối với quận Hoàng Mai, với tổng diện tích tự nhiên là 4.032,30ha, quận được bố trí sử dụng 974,10ha cho đất nông nghiệp, 3.025,77ha đất phi nông nghiệp, còn lại 32,43ha dành đất chưa sử dụng.

Trong năm, quận phải thực hiện thu hồi 77,11ha đất nông nghiệp và 74,61ha đất phi nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện chuyển 109,97ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và chuyển 21,55ha trong nội bộ đất nông nghiệp và có 150 công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015; chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở của hộ gia đình cá nhân là 15,824ha.

* Đối với huyện Mê Linh, với tổng diện tích tự nhiên là 14.250,90ha, huyện được bố trí sử dụng 7.526,49ha cho đất nông nghiệp, 6.232,51ha đất phi nông nghiệp, còn lại 491,91ha dành đất chưa sử dụng.

Trong năm, huyện phải thực hiện thu hồi 333,98ha đất nông nghiệp. Đồng thờim thực hiện chuyển 333,98ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và chuyển 61,40ha trong nội bộ đất nông nghiệp và có 33ông trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân là 8,92ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 80ha.

* Đối với huyện Thanh Trì, với tổng diện tích tự nhiên là 6.292,71ha, huyện được bố trí sử dụng 3.161,03ha cho đất nông nghiệp, 3.103,89ha đất phi nông nghiệp, còn lại 27,78ha dành đất chưa sử dụng.

Trong năm, huyện phải thực hiện thu hồi 85,49ha đất nông nghiệp và 29,65ha đất phi nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện chuyển 146,99ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và 1,08ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở và có 87 công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015.

* Đối với huyện Gia Lâm, được bố trí sử dụng 5.793,85ha cho đất nông nghiệp, 5.507,21ha đất phi nông nghiệp, còn lại 171,93ha dành đất chưa sử dụng.

Trong năm, huyện phải thực hiện thu hồi 275,90ha đất nông nghiệp và 3,41ha đất phi nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện chuyển 275,90ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và 1,82ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở và có 85 công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015; chuyển mục đích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân là 139,65ha.

* Đối với huyện Sóc Sơn, với tổng diện tích tự nhiên là 30.651,30ha, huyện được bố trí sử dụng 18.517,39ha cho đất nông nghiệp, 12.051,98ha đất phi nông nghiệp, 81,90ha đất đô thị, còn lại 81,93ha dành đất chưa sử dụng.

Trong năm, huyện phải thực hiện thu hồi 207,76ha đất nông nghiệp và 9,76ha đất phi nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện chuyển 275,86ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và 2ha trong nội bộ đất nông nghiệp và có 91 công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015.

UBND TP giao UBND các quận, huyện nêu trên có trách nhiệm tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện thu hồi đất, cho thuê, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.