Khai mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng Lý luận Trung ương

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 2/1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý Luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015 tổ chức kỳ họp thứ 6. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý Luận Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Để góp phần chuẩn bị các đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) sẽ họp vào tháng 4/2013, Hội đồng Lý luận Trung ương đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý chuẩn bị dự thảo 3 báo cáo tư vấn về các vấn đề: Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng trong tình hình mới; Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Tại Kỳ họp này, Hội đồng sẽ thảo luận, cho ý kiến về nội dung các dự thảo báo cáo tư vấn trên.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Lý Luận Trung ương Đinh Thế Huynh đã gợi mở một số nội dung để các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận làm rõ, góp phần nâng cao chất lượng các dự thảo báo cáo tư vấn.

 

Về tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, ông Đinh Thế Huynh đề nghị các thành viên tập trung làm rõ, quan niệm khoa học về hệ thống chính trị, về thực thể cấu thành của nó để làm cơ sở cho việc thiết kế chính sách, giải pháp đổi mới hệ thống chính trị; làm rõ sự khác nhau giữa tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội; tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp; làm rõ sự khác nhau giữa chính trị và hành chính.

 

Hội đồng đánh giá thực trạng hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay trên các mặt chủ yếu và nổi bật: dân chủ hóa trên lĩnh vực kinh tế và chính trị; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và và hội nhập quốc tế; đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; công tác cán bộ và chính sách cán bộ, tạo động lực nâng cao tính tích cực chính trị-xã hội của quần chúng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Từ đó, đề xuất phương hướng, giải pháp để tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị.

 

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng trong tình hình mới,  Chủ tịch Hội đồng Lý Luận Trung ương đề nghị Hội đồng tập trung đánh giá thực trạng công tác vận động quần chúng từ sau Nghị quyết Trung ương 8B (khóa VI); những thuận lợi, khó khăn, thách thức và những vấn đề cấp bách đặt ra; cách chọn khâu đột phá, giải pháp tăng cường đối với công tác vận động quần chúng của Đảng trong tình hình mới.

 

Về “chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường,” các thành viên Hội đồng cần tập trung thảo luận làm rõ thực trạng công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; những vấn đề đặt ra trong tình hình biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên, môi trường hiện nay; những tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh bảo vệ tài nguyên, môi trường.

 

Nhấn mạnh kỳ họp này của Hội đồng Lý luận Trung ương có nhiều nội dung quan trọng, ông Đinh Thế Huynh đề nghị các thành viên Hội đồng phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, đóng góp những ý kiến thiết thực, xác đáng để nâng cao chất lượng, hoàn thiện báo cáo tư vấn, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 

Kỳ họp thứ 6, Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc đến ngày 3/1.