Khai thác công trình cấp nước sạch xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt vừa ban hành công văn số 3384/UBND-NNNT yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Thanh Oai về việc giao Công ty CP đầu tư xây dựng VIETCOM tiếp nhận, quản lý và đầu tư khai thác mở rộng công trình cấp nước sạch xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai.

Sau khi xem xét Văn bản số 616/SNN-TNN ngày 19/4/2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt đồng ý về nguyên tắc việc giao Công ty CP đầu tư xây dựng VIETCOM tiếp nhận, quản lý và đầu tư khai thác mở rộng công trình cấp nước sạch xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai.

UBND huyện Thanh Oai chủ động làm việc với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường để chỉ đạo, đôn đốc Công ty CP đầu tư xây dựng VIETCOM tiếp nhận, quản lý và đầu tư khai thác mở rộng công trình cấp nước sạch xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với UBND huyện Thanh Oai hướng dẫn Công ty CP đầu tư xây dựng VIETCOM tiếp nhận, quản lý và đầu tư khai thác mở rộng công trình cấp nước sạch xã Xuân Dương có hiệu quả, đúng quy định, báo cáo UBND Thành phố.