Không đưa vào danh sách bầu cử người cơ hội, bảo thủ, trì trệ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/2, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐB Quốc hội Khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đổi mới cả về tư duy, tổ chức và hoạt động

Khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cùng với thành công của Đại hội Đảng, cuộc bầu cử ĐB Quốc hội Khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Đây là cơ hội để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị. 	Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư chỉ rõ, Đảng, Quốc hội, Chính phủ và UB T.Ư MTTQ Việt Nam đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong năm 2016. Bộ Chính trị Khóa XI đã ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW, trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Hội nghị này ngoài quán triệt và triển khai thi hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, kế hoạch triển khai, các thông báo, hướng dẫn về công tác bầu cử, quán triệt tinh thần đổi mới cả về tư duy, tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, các tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và thực hiện tốt nhất phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử ĐB Quốc hội Khóa XIV, bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt kết quả tốt nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Bảo đảm tiêu chuẩn đại biểu  

Tại hội nghị, Thông báo hướng dẫn số 38 của Ban tổ chức T.Ư Đảng về công tác nhân sự ĐB Quốc hội Khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đề cập đến tiêu chuẩn ĐB Quốc hội, Phó Trưởng Ban tổ chức T.Ư Đảng Phạm Minh Chính cho biết, người ứng cử ĐB Quốc hội đang công tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, DN Nhà nước nói chung phải đủ tuổi công tác trọn một nhiệm kỳ. Nam sinh từ tháng 5/1961, nữ sinh từ tháng 5/1966 trở lại đây. Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ, đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết…

Tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng quy định rõ, về trình độ phải ĐH trở lên (đối với cấp tỉnh, huyện), có khả năng tham gia xây dựng chính sách và tổ chức các hoạt động giám sát, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến phân công…

Để cuộc bầu cử ĐB Quốc hội Khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng của ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia và UBTV Quốc hội, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết kịp thời đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia cũng yêu cầu, ngay sau hội nghị này, UBTV Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, UBT.Ư MTTQ Việt Nam, các tỉnh, TP và các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt, đúng các mốc thời gian theo luật định các công việc về bầu cử như: Quyết định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐB Quốc hội, ĐB HĐND; tiến hành việc hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; thành lập các tổ chức bầu cử ở địa phương. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh, trật tự, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử để cuộc bầu cử bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực sự dân chủ, đúng pháp luật, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.
Theo Nghị quyết hướng dẫn về các hội nghị công tác bầu cử, sẽ có 3 hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử: Hội nghị lần thứ nhất diễn ra ngày 17/2, lần hai vào ngày 18/3 và lần ba vào 17/4. Người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử có hạn chót để nộp hồ sơ tại Ủy ban bầu cử ở tỉnh nơi cư trú hoặc nơi công tác thường xuyên vào ngày 13/3.
Về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐB Quốc hội Khóa XIV, UBTV Quốc hội cũng đã có Nghị quyết hướng dẫn. Tổng số ĐB là 500, trong đó số ở T.Ư là 198 ĐB, ở địa phương là 302 ĐB. Trong cơ cấu thành phần ĐB Quốc hội ở T.Ư, các cơ quan của Quốc hội chiếm nhiều nhất với 114 người; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ 18 ĐB; Bộ Quốc phòng 15 ĐB; các cơ quan Đảng 11 ĐB; Bộ Công an 3 ĐB…