Kiểm toán Nhà nước góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Theo TTXVN
Chia sẻ Zalo

Sáng 15/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Theo báo cáo, năm 2017, Kiểm toán Nhà nước đã cơ bản hoàn thành kế hoạch kiểm toán với 257/257 cuộc kiểm toán được thực hiện theo kế hoạch, xét duyệt 273/282 báo cáo kiểm toán, phát hành 193/282 báo cáo kiểm toán. Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 4/1/2018 của 273 báo cao kiểm toán, số tiền xử lý tài chính là 43.660 tỷ đồng (trong đó tăng thu giảm chi ngân sách nhà nước 32.609 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 11.051 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2016).
Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ 96 văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng, tránh thất thoát, lãng phí. Đặc biệt, trong công tác quản lý biên chế công chức, viên chức, người lao động, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện thừa 57.175 người và có kiến nghị chấn chỉnh siết chặt công tác quản lý.
Cũng qua công tác kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa 6 doanh nghiệp, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện, kiến nghị tăng thêm vốn Nhà nước là 8.688 tỷ đồng; xác định các khoản phải nộp ngân sách nhà nước tăng thêm 504,5 tỷ đồng...
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Kiểm toán Nhà nước đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Qua theo dõi và nghiên cứu báo cáo, có thể nói con số kiến nghị về xử lý tài chính trong năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước là cao nhất từ trước đến nay. Với kết quả này, Kiểm toán Nhà nước đã góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, ít nhất là trong các cơ quan, đơn vị được kiểm toán.
Cùng với kiến nghị xử lý tài chính, kết quả kiểm toán với những kiến nghị về sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn đã đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 6 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cung cấp 12 bộ hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, tố tụng và gửi một số báo cáo chuyên đề cung cấp thông tin phục vụ kịp thời các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các đoàn giám sát của Quốc hội...
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đất nước ta đang bước sang giai đoạn phát triển mới. Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 - 2020; năm triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Cơ hội, thuận lợi của đất nước nhiều mặt tăng lên nhưng khó khăn, thách thức cũng rất lớn, do vậy để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các ngành, các cấp, Kiểm toán Nhà nước cần chủ động, sáng tạo, kiên quyết hơn trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.
Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quán triệt và thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, để đảm bảo hoạt động đúng định hướng, xác định đúng mục tiêu, trọng tâm kiểm toán nhằm cung cấp thông tin xác thực, kịp thời; chủ động phối hợp và kịp thời cung cấp các thông tin, cũng như phát hiện các vấn đề kiểm toán phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Trước hết là kiểm toán theo đúng kế hoạch mà Quốc hội đã thông qua. Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước còn thực hiện những nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao đột xuất. Trong quá trình thực hiện, ngành cần bám sát Luật Kiểm toán Nhà nước.
Cùng với đó, Kiểm toán Nhà nước cần sớm tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện Luật Kiểm toán Nhà nước để trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán Nhà nước theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6; đồng thời, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kiểm toán Nhà nước một cách đầy đủ, hiệu quả, có chất lượng, trong đó chú trọng đến việc sửa đổi, bổ sung các quy trình, phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian kiểm toán gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân của Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần tăng cường và phát huy tính độc lập của Kiểm toán Nhà nước, cũng như của kiểm toán viên nhà nước, bảo đảm hoạt động công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại; đồng thời bảo đảm công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ để không ngừng tăng cường năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Kiểm toán Nhà nước cần sớm nghiên cứu, hoàn thiện Đề án Xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy biên chế đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; sớm kiện toàn bộ máy tổ chức theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 ( khóa XII) và không ngừng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức; quan tâm xây dựng, đào tạo đội ngũ công chức, kiểm toán viên trong sạch, vững mạnh, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, có kinh nghiệm, tính chiến đấu cao; có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, có phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng và nhất là ứng xử có văn hóa với đối tượng được kiểm toán.
Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước cần đề cao đạo đức nghề nghiệp, coi đạo đức là sống còn và đạo đức nghề nghiệp là then chốt; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những cá nhân liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, những biểu hiện sai trái, tiêu cực.
Trong nội bộ, Kiểm toán Nhà nước phải nghiêm túc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến việc Kiểm toán Nhà nước cần tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, trước mắt tổ chức thành công Đại hội lần thứ 14 của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á vào năm 2018 (Đại hội ASOSAI 14) nhằm tiếp cận nội dung, phương pháp, kỹ thuật kiểm toán hiện đại, tiên tiến trên thế giới để nâng cao vị trí, hình ảnh của cơ quan Kiểm toán Nhà nước nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.
Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện nay, vị trí, vai trò của Kiểm toán Nhà nước đang được đề cao. Lần đầu tiên địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước đã được hiến định trong Hiến pháp năm 2013. Do đó, quyền hạn, trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước đã được mở rộng. Đảng, Nhà nước và nhân dân đặc biệt quan tâm, ủng hộ. Đó là tiền đề quan trọng để ngành Kiểm toán Nhà nước thực hiện nhiệm vụ mạnh mẽ, quyết liệt hơn, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả cao hơn.
Nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn mới với khí thế mới, niềm tin mới, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, chung sức, đồng lòng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, Kiểm toán Nhà nước sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Tiếp thu ý chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc khẳng định, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết sức mình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, góp phần ngày càng khẳng định vị thế, vai trò quan trọng của Kiểm toán Nhà nước trong hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn; trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc và ông Nguyễn Thuận Tài, Vụ Tổng hợp và Kiểm toán trưởng; trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 4 cá nhân có thành tích xuất sắc. Một số tập thể và cá nhân đã được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…