Kiên quyết thu hồi các khoản chi không đúng quy định

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 12/8, UBND TP Hà Nội đã có công văn số 5744/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã không tham mưu ban hành cơ chế, chính sách có tác động đến giảm thu và tăng chi ngân sách nhà nước; chủ động rà soát kỹ từng khoản thu; tăng cường các giải pháp chống chuyển giá, xử lý nợ đọng thuế, kê khai không trung thực về các khoản thu phải nộp ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Các Sở Tài chính, KH&ĐT tùy theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn các đơn vị thực hiện rà soát từng khoản chi thường xuyên, kiên quyết cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp bách, nhất là các khoản chi đi công tác trong và ngoài nước, hội nghị, hội thảo, mua sắm trang thiết bị, ô tô, văn phòng phẩm... Rà soát, xác định những nhiệm vụ chưa đủ thủ tục, chưa cần thiết cấp bách thì tạm dừng chưa thực hiện trong năm 2013 để giảm chi ngân sách nhà nước. Kiên quyết thu hồi các khoản chi không đúng quy định, không đúng mục đích; thu hồi vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư chưa đủ thủ tục, trong đó bao gồm cả các khoản hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách cho các quận, huyện, thị xã, các khoản chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia chưa cần thiết, cấp bách. Các khoản thu hồi được theo chế độ quy định không dùng để bổ sung cho nhiệm vụ khác mà để giảm chi, góp phần bảo đảm cân đối ngân sách; thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Nguồn dự phòng ngân sách các cấp chỉ bố trí cho những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, bất khả kháng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành, trong đó, dành tối thiểu 50% để giảm chi, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước.