Làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/3, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các kết luận tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Thành uỷ về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, UBND TP yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; các Tổng Công ty, các Doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị trực thuộc Thành phố tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị mới của Trung ương về PCTN, tiêu cực, nhất là các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; Thông báo số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực; Hướng dẫn số 25- HD/BCĐTW ngày 01/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025".

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương), Ban Thường vụ Thành ủy về công tác PCTN, tiêu cực, chú trọng thực hiện: Cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Tăng cường kiểm tra, thanh tra tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn sâu, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu đê xảy ra các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng...; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác giám định, định giá trong tố tụng hình sự, đặc biệt là trong việc giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, không lạm dụng công tác giám định, định giả tài sản.

Tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận kiểm tra của Đoàn Kiểm tra số 1, Ban Chỉ đạo Trung ương theo Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW ngày 23/3/2022 và Quyết định số 19-QĐ/BCĐTW ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá.

Tiếp tục thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác số 1 theo Kế hoạch số 165-KH/BCĐTW, ngày 11/6/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp. dư luận xã hội quan tâm. Đối với các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trong việc giải quyết đối với 06 vụ việc chậm được giải quyết, đến nay chưa thực hiện xong theo Kế hoạch số 128-KH/TU, ngày 28/32019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện kiến nghị của Đoàn Công tác số 1 Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN: đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả thực hiện đối với các vụ việc chậm được giải quyết, đến nay chưa thực hiện xong, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; gắn trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân thực hiện các nội dung nhiệm vụ của đơn vị tập trung giải quyết những nội dung còn tồn tại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc: đôn đốc, kiểm tra, thưởng xuyên rà soát, xác định các nội dung nhiệm vụ đã thực hiện xong, chưa thực hiện xong; báo cáo, đề xuất phương án giải quyết, thời hạn hoàn thành với từng nội dung nhiệm vụ; đánh giá tinh thần trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể thiếu tinh thần trách nhiệm: đảm bảo sớm hoàn thành dứt điểm các vụ việc theo đúng yêu cầu chỉ đạo.

Tăng cường hơn nữa hoạt động của các cơ quan tư pháp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, nhằm xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật theo đúng tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhằm cải thiện các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền giai đoạn 2021-2025. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, công khai minh bạch các TTHC. Thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác theo Luật PCTN và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác PCTN năm 2023; thực hiện kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập (ban hành kèm theo Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị); tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND Thành phố về việc thực hiện Chuyên đề số 11 "Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020 NĐ- CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ".

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án số 56-ĐA/BCĐ, ngày 25/11/2019 về "Đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố Hà Nội"; đồng thời rà soát, đẩy mạnh việc thực hiện các kết luận, quyết định có hiệu lực về thanh tra, kiểm tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 02/6/2021 của Bộ Chính trị: Kế hoạch số 44-KH TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 02/6/2021 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình về kinh tế, tham nhũng"; kịp thời áp dụng và kiến nghị áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản.

Đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiến trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân trong đấu tranh PCTN, tiêu cực.