Maritime Bank phát hành 1.000 tỷ đồng CP thưởng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải (Maritime Bank) vừa chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Với động thái này, vốn điều lệ của Maritime Bank được chốt ở con số 8.000 tỷ đồng.

Trước đó, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2011, Maritime Bank sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu loại phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu phát hành được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, nguồn lợi nhuận chưa phân phối và quỹ bổ sung vốn điều lệ.

Hiện tại, vốn điều lệ của Ngân hàng là 7.000 tỷ đồng, theo đó, tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ có tỷ lệ 7:1. Như vậy, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, 16h00 ngày 05/12/2011, cổ đông sở hữu 07 cổ phiếu sẽ được thưởng 01 cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu phát hành chia thưởng cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được Maritime Bank mua lại làm cổ phiếu quỹ bằng nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Lãnh đạo Maritime Bank cho biết: Với 1.000 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu lần này, Maritime Bank sẽ tăng cường năng lực tài chính phục vụ tăng trưởng theo chiến lược phát triển của Ngân hàng.

Hiện nay, Maritime Bank là một trong 12 ngân hàng lớn (nhóm G12-chi phối 85% thị phần cả nước). Bên cạnh những chỉ số vốn điều lệ, vốn huy động, dư nợ, lợi nhuận liên tục tăng trưởng, mạng lưới giao dịch của Maritime Bank cũng không ngừng được mở rộng trên toàn quốc (gần 200 điểm)./.