Miễn tiền sử dụng đất làm cơ sở cai nghiện ma túy

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Quyết định số 61/2011/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, từ ngày 1/1/2012, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích tổ chức lao động, sản xuất phục vụ chữa trị cai nghiện ma túy của các cơ sở cai nghiện ma túy (công lập và ngoài công lập) được thành lập và cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

Cơ sở cai nghiện ma túy được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không được phép chuyển đổi, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử đụng đất, tặng cho, góp vốn, thế chấp, cho thuê, cho thuê lại, bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất được miễn tiền sử đụng đất, tiền thuê đất.

Trường hợp cơ sở cai nghiện ma túy sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước giao đất, cho thuê đất mà không còn nhu cầu sử dụng đất hoặc sử đụng dất ngoài mục đích để tổ chức lao động, sản xuất phục vụ chữa trị cai nghiện ma túy thì bị xử lý thu hồi theo quy định của pháp luật và phải nộp tiền thuê đất đối với thời gian sử dụng diện tích đất không đúng mục đích.