Mức lương cơ bản của lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Trần Oanh
Chia sẻ

Kinhtedothi – Theo quy định của Bộ LĐTB&XH, mức lương cơ bản của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị tại tập đoàn và tổng công ty là 60 – 70 triệu đồng/tháng; các vị trí khác lương 40 – 60 triệu đồng/tháng.

Bộ LĐTB&XH đã ban hành Nghị định số 2092/VBHN-BLĐTBXH Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Theo quy định của Bộ LĐTB&XH, mức lương cơ bản của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị tại tập đoàn và tổng công ty là 60 – 70 triệu đồng/tháng. Ảnh: Phạm Hùng.
Theo quy định của Bộ LĐTB&XH, mức lương cơ bản của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị tại tập đoàn và tổng công ty là 60 – 70 triệu đồng/tháng. Ảnh: Phạm Hùng.

Nghị định quy định việc thực hiện thí điểm về quản lý lao động, xây dựng thang lương, bảng lương; tiền lương, tiền thưởng của người lao động và Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại tập đoàn và tổng công ty. Bao gồm: Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP; Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Mức lương cơ bản của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và kiểm soát chuyên trách được quy định như sau:

Mức lương cơ bản của lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty nhà nước - Ảnh 1

Mức lương cơ bản loại 1, áp dụng với công ty có vốn sở hữu từ 10.000 tỷ đồng trở lên; doanh thu từ 30.000 tỷ đồng trở lên và có 10 đầu mối quản lý (công ty con hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc) hoặc tổng số lao động sử dụng từ 5.000 người trở lên.

Mức lương cơ bản loại 2, áp dụng đối với công ty có vốn sở hữu dưới 10.000 tỷ đồng; doanh thu dưới 30.000 tỷ đồng và có dưới 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng dưới 5.000 người.

Công ty căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch để xác định loại công ty và mức lương cơ bản của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên chuyên trách.

Nghị định số 2092/VBHN-BLĐTBXH nêu rõ nguyên tắc quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng: Chính sách tuyển dụng và sử dụng lao động, tiền lương, tiền thưởng của công ty do công ty quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Tiền lương, tiền thưởng của người lao động, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên công ty gắn với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty

Nhà nước quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thông qua quy định giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại công ty.  Đối với công ty cổ phần thì cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ quy định tại Nghị định này, chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty để tham gia, biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông.