Năm 2015, cơ bản đáp ứng hạ tầng CNTT trong các cơ quan nhà nước

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu của TP trong việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2012 - 2015 và đang xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện cho năm 2013 với những mục tiêu cụ thể.

Tại Hội nghị "DN CNTT với Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (CQNN) Hà Nội giai đoạn 2012 - 2015" sáng 30/11, đại diện Sở TTTT Hà Nội cho biết, chỉ tiêu cụ thể là đến năm 2015, TP đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng CNTT trong nội bộ CQNN cũng như ứng dụng phục vụ người dân, DN một cách đồng bộ, hiệu quả. Về nhân lực, phấn đấu 100% cán bộ lãnh đạo CQNN được đào tạo về chính quyền điện tử, 100% cán bộ công chức, viên chức sử dụng thành thạo máy tính, 100% cán bộ chuyên trách CNTT có trình độ cao đẳng hoặc tương đương trở lên...