Nâng cao năng lực chuyển đổi số tại Bộ máy điều hành Tập đoàn Petrovietnam

Đức Toàn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã xác định rõ: "Chuyển đổi số là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn, là công cụ để thực hiện dịch chuyển mô hình kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

 Trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần tứ 4, chuyển đổi số (CĐS) là nội dung cốt lõi, là một xu thế tất yếu khách quan đang diễn ra nhanh và toàn diện trong mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác CĐS, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã xác định rõ: "Chuyển đổi số là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn, là công cụ để thực hiện dịch chuyển mô hình kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, vị thế dẫn dắt trong lĩnh vực hoạt động, góp phần xây dựng nền kinh tế số, nền kinh tế xanh".

Quán triệt tinh thần, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ tại các Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nhằm thúc đẩy quá trình CĐS của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 184-NQ/ĐU ngày 15/2/2022 về “Thực hiện CĐS tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, định hướng 2030. Nội dung Nghị quyết đã đưa ra quan điểm, mục tiêu cụ thể của công tác CĐS trong từng giai đoạn, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức triển khai thành công công tác CĐS của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Lễ ký kết Hợp đồng tư vấn xây dựng chiến lược CĐS Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tháng 4/2021
Lễ ký kết Hợp đồng tư vấn xây dựng chiến lược CĐS Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tháng 4/2021


Năm 2020, Petrovietnam đã bắt tay vào xây dựng chiến lược CĐS cho Công ty mẹ - Tập đoàn, để hướng tới các mục tiêu: Tối ưu hoạt động bộ máy quản trị và vận hành; Tối ưu hóa hiệu quả đầu tư trên toàn chuỗi giá trị năng lượng; Đón đầu xu hướng dịch chuyển năng lượng trong khu vực và trên thế giới; Ứng biến linh hoạt với những thay đổi của thị trường… .

Từ năm 2021 đến nay, Petrovietnam tích cực thực hiện các dự án CĐS đủ điều kiện có thể triển khai được ngay và đến nay đã đạt được những kết quả nhất định: Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP); Xây dựng Cơ sở dữ liệu tìm kiếm thăm dò và khai thác giai đoạn 1; Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong các lĩnh vực khác; Triển khai bộ công cụ Office 365 cho CBCNV; Số hóa bộ Quy chế Quản trị nội bộ; Số hóa các tài liệu lưu trữ hành chính của Cơ quan Tập đoàn; Nền tảng hạ tầng và bảo mật được tăng cường và duy trì và cải thiện liên tục… Trong năm 2023, Petrovietnam triển khai đào tạo rộng khắp trong toàn Tập đoàn về CĐS.  

Để công tác CĐS của Petrovietnam theo kịp với các xu thế công nghệ, giải pháp mới, Petrovietnam đã tăng cường hoạt động hợp tác với các đối tác có tên tuổi trên thị trường cả trong và ngoài nước có năng lực, kinh nghiệm về CĐS nhằm đẩy mạnh công tác CĐS ở Petrovietnam (VD: đã ký thỏa thuận hợp tác với Viettel, Microsoft, …); tổ chức học tập, trao đổi nghiệp vụ về CĐS với một số Cơ quan quản lý nhà nước nhằm nâng cao năng lực CĐS của Petrovietnam…

Nâng cao năng lực CĐS trong bộ máy Điều hành

Tập đoàn đã xây dựng một số giải pháp trọng tâm, tập trung triển khai Lộ trình CĐS giai đoạn 2022-2026 và đã được Tổng Giám đốc Tập đoàn phê duyệt một cách đồng bộ, hiệu quả, trong đó: Ưu tiên tập trung xây dựng mô hình công nghệ thông tin tổng thể để định hình cho việc tổ chức, thực thi và đánh giá hiệu quả vận hành các mục tiêu CĐS của Petrovietnam.

Hội thảo về công tác CĐS với chủ đề “CĐS - Nền tảng cho phát triển bền vững”
Hội thảo về công tác CĐS với chủ đề “CĐS - Nền tảng cho phát triển bền vững”

Xây dựng mô hình tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận thực hiện công tác CĐS tại Công ty mẹ Tập đoàn; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong việc thành lập bộ phận chuyên trách về CĐS để đảm bảo tính đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện CĐS giữa Tập đoàn với các đơn vị thành viên; 

Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu của Tập đoàn, triển khai nhanh việc số hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình kinh doanh, lựa chọn các giải pháp công nghệ tổng thể, có khả năng tích hợp cao để triển khai đồng bộ và hiệu quả; sẵn sàng tích hợp với các đơn vị thành viên và hệ thống ứng dụng khác. Bên cạnh đó, công tác truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức về CĐS cho toàn thể CBCNV là rất quan trọng và được thực hiện thường xuyên. Tập đoàn đã đưa nội dung văn hóa số vào Đề án Tái tạo văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam, tạo nền tảng thúc đẩy công tác CĐS trong toàn Tập đoàn. 

Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tập đoàn, thời gian qua Petrovietnam đã triển khai rất nhiều ứng dụng công nghệ trên nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đặc biệt, môi trường làm việc của Petrovietnam, các đơn vị thành viên, các đối tác đều diễn ra trên nền công nghệ thông tin và mạng công nghệ. Do đó vấn đề an ninh mạng trở nên hết sức quan trọng đối với Petrovietnam. Với tình hình các mối đe dọa về an ninh thông tin ngày càng gia tăng, việc CĐS sẽ không thể thành công nếu thiếu một chiến lược bảo mật phù hợp. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để CĐS thành công và bền vững. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần