Nâng chất lượng ban hành văn bản, tránh chồng chéo

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, phải thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), nâng cao hoạt động thẩm định văn bản, tránh các quy định chồng chéo nhau.

Ngày 16/10, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì hội nghị; tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) Nguyễn Hồng Tuyến đã thông tin những nội dung mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021). Luật sửa đổi, bổ sung 68 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật năm 2015, với những nội dung cơ bản: Tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung một số hình thức VBQPPL.

Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL tại điểm cầu UBND TP Hà Nội 

Sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã; quy định hợp lý hơn các loại VBQPPL phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách và quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng, soạn thảo VBQPPL; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết.

Quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; quy định thủ tục hành chính trong VBQPPL; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao chất lượng của dự thảo VBQPPL; quy định hợp lý, cụ thể hơn về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành VBQPPL của địa phương...

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, các địa phương cần tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL; tổ chức rà soát các VBQPPL hiện hành liên quan đến luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các VBQPPL bảo đảm thi hành hiệu quả luật. Đồng thời, tiến hành rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật ở trung ương và địa phương; tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành VBQPPL để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, ban hành VBQPPL theo quy định mới của luật.

“Ngoài ra, phải thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng ban hành VBQPPL, lấy ý kiến người dân hoặc các đối tượng chịu tác động VBQPPL; nâng cao hoạt động thẩm định văn bản, tránh các quy định chồng chéo nhau” - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị.