Những điều kiện kinh doanh nào Bộ GD&ĐT cắt giảm?

Thủy Trúc
Chia sẻ

Kinhtedothi - Năm 2018, Bộ GD&ĐT đã cắt giảm, đơn giản hóa 121/212 điều kiện kinh doanh (ĐKKD), chiếm 57,1%.

Trước đó, ngày 27/4/2018, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định số 1694/QĐ-BGDĐT phê duyệt Phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Cụ thể, tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ GD&ĐT là 212. Số ĐKKD được đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa là 110 ĐKKD, chiếm 51,9%.
Bộ GD&ĐT đã cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục phổ thông và cao đẳng, đại học
Thực hiện Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành 100% việc cắt giảm, đơn giản hóa các ĐKKD được đề xuất tại Phương án đề xuất liên quan đến Nghị định số 73/2013/NĐ-CP và cắt giảm/đơn giản hóa thêm 12 ĐKKD so với Phương án đề xuất. Cụ thể, Bộ GD&ĐT đã cắt giảm 24 ĐKKD và đơn giản hóa 4 ĐKKD, đạt tỷ lệ 13,2%.
Tiếp đó, thực hiện Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành việc cắt giảm, đơn giản hóa các ĐKKD được đề xuất tại Phương án đề xuất liên quan đến Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Bộ GD&ĐT đã cắt giảm 57 ĐKKD và đơn giản hóa 36 ĐKKD, đạt tỷ lệ 43,9%.
Trong đó, cơ sở giáo dục mầm non, cắt giảm 12 ĐKKD, đơn giản hóa 9 ĐKKD; cơ sở giáo dục phổ thông cắt giảm 12 ĐKKD, đơn giản hóa 6 ĐKKD; cơ sở giáo dục thường xuyên cắt giảm 10 ĐKKD, đơn giản hóa 5 ĐKKD; trường chuyên biệt cắt giảm 8 ĐKKD, đơn giản hóa 3 ĐKKD.
Đối với trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học đã có 7 ĐKKD cắt giảm, đơn giản hóa 11 ĐKKD; kiểm định chất lượng giáo dục cắt giảm 6 ĐKKD, đơn giản hóa 2 ĐKKD và cắt giảm 2 ĐKKD.
Như vậy, năm 2018, Bộ GD&ĐT đã cắt giảm và đơn giản hóa 121/212 ĐKKD, chiếm 57,1% tổng số ĐKKD. Bộ GD&ĐT đã hoàn thành vượt mức 5,2% so với tỷ lệ ĐKKD đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa tại Phương án đề xuất.