Phê duyệt thoái vốn nhà nước của Công ty cổ phần Cao su Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 5551/UBND-KT về việc phê duyệt kết quả thoái vốn nhà nước, quản lý phần vốn nhà nước và thoái vốn nhà nước trong năm 2016 tại Công ty cổ phần Cao su Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt kết quả thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cao su Hà Nội như sau: Số tiền thu thoái vốn nhà nước (1.388.000 cổ phần, tương ứng 13.880.000.000 đồng) tại Công ty cổ phần Cao su Hà Nội là 26.036.612.800 đồng (Hai mươi sáu tỷ, không trăm ba mươi sáu triệu, sáu trăm mười hai nghìn, tám trăm đồng); Chi phí thoái vốn là 339.136.400 đồng (Ba trăm ba mươi chín triệu, một trăm ba mươi sáu nghìn, bốn trăm đồng). Số tiền thu thoái vốn sau khi trừ chi phí thoái vốn là 25.697.476.400 đồng (Hai mươi lăm tỷ, sáu trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm bảy mươi sáu nghìn, bốn trăm đồng), Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình (chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Giầy Thượng Đình) có trách nhiệm nộp vào tài khoản tạm thu số 3591.9053728 do Sở Tài chính quản lý tại Kho bạc nhà nước Hà Nội.

Việc quản lý và thoái vốn nhà nước còn lại tại Công ty cổ phần Cao su Hà Nội: Giao ông Bùi Tất Thắng là Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cao su Hà Nội, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Hà Nội và bà Trịnh Thị Thúy Mai là Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cao su Hà Nội, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Hà Nội phối hợp Công ty cổ phần Cao su Hà Nội thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cao su Hà Nội là 913.530 cổ phần, tương ứng 9.135.300.000 đồng, chiếm 34,37% vốn điều lệ đúng quy định pháp luật; báo cáo UBND Thành phố, Sở Tài chính kết quả thực hiện.

Giao Sở Tài chính đôn đốc Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình nộp tiền thu thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cao su Hà Nội, quản lý tiền thu thoái vốn nhà nước theo quy định. Hướng dẫn, giám sát Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cao su Hà Nội thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cao su Hà Nội trong năm 2016, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.