Phối hợp giải quyết xử lý vướng mắc cho người nộp thuế

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Để tăng cường phối hợp giải quyết xử lý vướng mắc cho người nộp thuế, Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 522/QĐ-BTC ban hành Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Vụ Chính sách thuế, Cục Quản lý công sản, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan trong việc giải quyết xử lý vướng mắc cho người nộp thuế.

Quy chế này quy định về phối hợp trong việc giải quyết vướng mắc của người nộp thuế phát sinh trong quá trình thực thi quy định của pháp luật về quản lý thuế, thủ tục hải quan; chính sách thuế và các khoản thu khác thuộc Ngân sách Nhà nước.

Việc phối hợp xử lý vướng mắc cho người nộp thuế bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và theo phân công sau:

Vụ Chính sách thuế tập trung vào các nội dung đảm bảo sự nhất quán, tính hệ thống về mặt chính sách thuế và các khoản thu khác thuộc Ngân sách nhà nước.

Cục Quản lý công sản tập trung vào các nội dung đảm bảo sự nhất quán, tính hệ thống về mặt chính sách thu đối với đất đai; thực tiễn triển khai thực hiện, bao gồm bất cập của cơ chế chính sách, mức độ phổ biến của vướng mắc đang giải quyết, tính chất, mức độ tác động, ảnh hưởng và nguy cơ dẫn đến sự vi phạm.

Vụ Pháp chế tập trung vào khía cạnh pháp lý, tác động pháp luật và tính tuân thủ quy định của pháp luật

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tập trung về mặt thực tiễn triển khai thực hiện, bao gồm bất cập của cơ chế chính sách, thủ tục (nếu có), mức độ phổ biến của vướng mắc đang giải quyết, tính chất, mức độ tác động, ảnh hưởng và nguy cơ dẫn đến sự vi phạm.

Mỗi vụ việc được giao một đơn vị phụ trách, chịu trách nhiệm và chủ trì đề xuất hướng giải quyết. Việc xác định đơn vị chủ trì phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì phải chịu trách nhiệm chính về công việc được phân công. Các đơn vị được xin ý kiến phải tham gia ý kiến đảm bảo đúng thời hạn và chịu trách nhiệm trước Bộ Tài chính về ý kiến phải tham gia của mình. Trường hợp không có ý kiến tham gia vẫn phải chịu trách nhiệm về vấn đề được hỏi ý kiến.