Phú Thọ phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 3 - 5% vào năm 2025

Bình Minh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 3,0 đến 5,0% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh so với dự báo hiện nay.

Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2030, Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 3 - 5% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh so với dự báo hiện nay (giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025). Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ thực hiện nghiệp vụ
Nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ thực hiện nghiệp vụ
Phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 3,0 đến 5,0% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh so với dự báo hiện nay trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025. Giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 5,5%. Đảm bảo 100% DN vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện/giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng.
Giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân cho các ngành/phân ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các quy định về định mức tiêu hao năng lượng theo quy định hiện hành để giảm giá thành sản phẩm.Đạt 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.Số lượng chuyên gia quản lý năng lượng/kiểm toán năng lượng được đào tạo và cấp chứng chỉ 20 người.
Đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm tuân thủ quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng, kiểm toán năng lượng, xây dựng, thực hiện và báo cáo kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định. Đạt 60% số cơ sở phổ thông có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
100% các doanh nghiệp được cấp phép đầu tư mới áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.Khuyến khích 50% các DN nhỏ và vừa đã đầu tư trước năm 2020 thực hiện kiểm toán năng lượng, đầu tư, áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Thực hiện nghiêm các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

Tăng cường công tác quản lý, thúc đẩy triển khai Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện (DSM), chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) phù hợp với định hướng phát triển ngành năng lượng, ngành điện và quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh, đảm bảo tối ưu mọi nguồn lực xã hội và lợi ích của khách hàng sử dụng điện, các đơn vị điện lực trong việc thực hiện sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm từ sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện.