Tạo chuyển biến trong các phong trào thanh niên

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 28/11, đến thăm, làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, thanh niên là rường cột của dân tộc, là người chủ tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm vụ cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Công tác thanh niên là nhiệm vụ sống còn; đoàn thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng; trong bất cứ thời đại nào, thanh niên có vai trò quan trọng đối với sự phát triển, tồn vong của đất nước, của dân tộc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của đoàn thanh niên và công tác thanh niên là giáo dục đoàn viên thanh niên cả về chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực, để kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Giáo dục chính trị tư tưởng chính là giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần độc lập dân tộc và ý chí, quyết tâm phấn đấu vươn lên, đóng góp tâm sức, trí tuệ xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Để công tác giáo dục toàn diện cho thanh niên đạt hiệu quả như mong muốn, cần có nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn, thông qua học tập, lao động, đưa thanh niên vào các hoạt động thực tiễn, các cuộc vận động, kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Tổng Bí thư yêu cầu chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đoàn, để tổ chức Đoàn thanh niên ngày càng mở rộng về quy mô, số lượng, nâng cao về chất lượng, tạo nguồn cán bộ cho Đảng, tạo phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp, động viên khích lệ thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp xây dựng quê hương đất nước, làm sao để ngày càng có nhiều công trình của thanh niên mang dấu ấn thế kỷ. Cùng với xây dựng tổ chức Đoàn, cần tập trung tạo chuyển biến trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo điều kiện để thanh niên rèn luyện, phấn đấu gia nhập Đảng.

Chuẩn bị tổng kết năm 2011, bước sang năm 2012, Tổng Bí thư mong muốn đoàn viên thanh niên cả nước sẽ có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần X của Đoàn Thanh niên CSHCM, năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư cũng cơ bản nhất trí với các đề xuất, kiến nghị của Trung ương Đoàn, trong đó có đề nghị nghiên cứu đề tài về tình hình thanh niên và lý luận về công tác thanh vận trong tình hình mới; thể chế hóa Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) thành các chính sách cụ thể đối với thanh niên và tổ chức thực hiện; xem xét sớm ban hành Đề án về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên; một số chế độ chính sách, việc luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ đoàn.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình thanh niên và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Đoàn đã tích cực nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình, hình thức mới để tăng tính hấp dẫn, đề cao giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên thông qua hoạt động thực tiễn, phát huy nhân tố tự giáo dục, rèn luyện của mỗi thanh niên trong môi trường do Đoàn, Hội tạo ra.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên được triển khai dưới nhiều hình thức mới, thông qua các diễn đàn, thể hiện nhận thức của thanh niên về trách nhiệm trong xã hội, về xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa, tiêu biểu như: Chương trình “Khi tôi 18”, các khóa “Học kỳ quân đội”, “Học người có ích”, “Học từ thiên nhiên”…

Xác định cơ sở Đoàn là khâu trọng yếu cần được quan tâm với phương châm hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lấn thứ IX, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ra Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”, triển khai cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”; thường xuyên rà soát, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở. Nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động của chi đoàn, Đoàn cơ sở ngày càng được đổi mới, thiết thực hơn; gắn sinh hoạt, hoạt động của Đoàn với việc chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Công tác đoàn viên được chú trọng nhằm xây dựng đội ngũ đông đảo về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng.

Tổng số đoàn viên và số đoàn viên kết nạp mới những năm gần đây đều tăng (năm 2008: kết nạp mới 898.382 đoàn viên; năm 2009: kết nạp mới 914.845 đoàn viên; năm 2010: kết nạp mới 1.018.234 đoàn viên; 6 tháng đầu năm 2011: kết nạp mới 640.716 đoàn viên). Điểm mới trong đoàn kết, tập hợp thanh niên là bước đầu tiếp cận tập hợp cộng đồng thanh niên trên mạng, học sinh, sinh viên ở nước ngoài.

Hai phong trào lớn của Đoàn Thanh niên là: “Năm xung kích phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã thu được những kết quả đáng khích lệ.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã góp phần tác động tích cực đến nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác thanh niên; tạo cơ chế, điều kiện và môi trường thuận lợi cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Mặc dù có nhiều đổi mới nhưng Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cũng nhận định rằng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn chưa theo kịp những thay đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên. Sự đầu tư của các ngành, các cấp và xã hội cho công tác thanh niên còn chưa tương xứng. Việc nắm bắt và kịp thời định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên ở một số địa bàn, khu vực còn chưa chủ động, kịp thời; giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi chưa đạt hiệu quả sâu rộng, chưa lan tỏa đến nhiều đối tượng thanh niên./.