Tháng 7/2013, Hà Nội xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong tháng 1/2013, Thành phố sẽ công bố Quy hoạch, phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất. Trong tháng 2/2013, trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất cấp Thành phố phân bổ, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm hoàn thiện việc lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Hội đồng

Trên đây là nội dung kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của TP Hà Nội.

UBND Thành phố giao Sở TN&MT là đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã trong việc xây dựng chương trình công tác cụ thể và triển khai thực hiện Kế hoạch này; Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị của Thành phố trong việc thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011- 2020) và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015).

Các sở, ban, ngành Thành phố phối hợp với Sở TN&MT, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc cung cấp thông tin về các quy hoạch chuyên ngành và lĩnh vực chuyên môn được giao. UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chủ trì trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần