DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thành ủy Hà Nội triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 9 (Khóa XI)

16-07-2014 09:26
Kinhtedothi - Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến…
Sáng 15/7, Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành T.Ư Đảng (Khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" tới đội ngũ cán bộ chủ chốt TP đã được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến…

 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Viết Thành
Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết T.Ư 9 (Khóa XI) có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và Thủ đô; cũng là nhiệm vụ cần tập trung thực hiện ở mỗi cấp, ngành trong thời gian tới. Để việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết trong Đảng bộ TP đạt hiệu quả, Bí thư Thành ủy yêu cầu phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng, căn cứ vào đặc điểm tình hình của các địa phương, đơn vị để lựa chọn những nội dung của Nghị quyết tổ chức quán triệt, nghiên cứu sâu; chuẩn bị tốt các nội dung bài giảng, báo cáo viên, cơ sở vật chất… Bí thư Thành ủy cũng đề nghị đội ngũ cán bộ chủ chốt của TP nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiền phong, nghiêm túc trong học tập, xây dựng kế hoạch của cấp, ngành mình để tổ chức thực hiện Nghị quyết, gắn với đẩy mạnh thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị.

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian nghe PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật T.Ư phổ biến Nghị quyết. Trong đó, nêu những thành tựu nổi bật, hạn chế và nguyên nhân chủ quan trong việc phát triển văn hóa, xây dựng con người trong thời gian qua, gắn với tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (Khóa VIII) và tổng kết lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới về xây dựng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. Đặc biệt, yêu cầu cán bộ chủ chốt TP triển khai thực hiện nghiêm túc 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Từ đó có nhận thức thống nhất trong Đảng về những mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo, liên hệ rõ với trách nhiệm của ngành, lĩnh vực, địa phương nơi công tác. Từng cấp, từng ngành, mỗi cán bộ, đảng viên cần tự liên hệ với tình hình thực hiện về những mặt được, chưa được, từ những việc làm cụ thể diễn ra hàng ngày như đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa; nếp sống, lối sống; quản lý lễ hội, tổ chức việc cưới, việc tang… để đối chiếu với những mục tiêu mà Nghị quyết đã nêu, từ đó đề ra những nhiệm vụ cụ thể để phát triển văn hóa Thủ đô cùng với văn hóa cả nước thực sự tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực, mục tiêu, nguồn lực nội sinh để phát triển Thủ đô và đất nước.
TAG: