Thông qua danh mục 1.445 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023

Thái San- Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 TP Hà Nội.

Theo đó, HĐND TP thông qua danh mục 2.734 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 9.291,84ha và 1.445 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023, với diện tích 2.430,19ha.

Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng được sử dụng trên cơ sở danh mục dự án được HĐND TP thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của TP được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách TP năm 2023 của HĐND TP.

Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần GPMB trong năm 2023.

Trước đó, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP nhận định, các tiêu chí và danh mục dự án UBND TP trình HĐND TP là cần thiết và phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên, để HĐND TP có thêm thông tin thảo luận, quyết nghị, đề nghị UBND TP rà soát bổ sung, báo cáo làm rõ một số nội dung.

Bổ sung, cập nhật thông tin rà soát danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đề xuất trong năm 2023 đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất còn lại của giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch sử dụng đất của các huyện đã được UBND TP phê duyệt; trong đó cập nhật, bổ sung kết quả, tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn TP (kèm theo bảng biểu) theo quy định tại Thông tư 09/2021/TT/BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT.

Quang cảnh Kỳ họp
Quang cảnh Kỳ họp

Đối với dự án vốn ngân sách, đề nghị UBND TP rà soát, bổ sung thông tin về hiệu lực, tiến độ của tất cả dự án (còn hiệu lực) để đảm bảo đúng tiêu chí như tờ trình; rà soát đối tượng, thẩm quyền thu hồi đất đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật. Rà soát một số dự án không phải dự án vốn ngân sách hiện đang đưa vào biểu vốn ngân sách. Khẳng định và chỉ đưa vào danh mục các dự án đúng tiêu chí, thẩm quyền, đúng đối tượng thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất lúa đúng quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT của Bộ TN&MT; đảm bảo các dự án được bố trí kinh phí để bồi thường GPMB trong dự toán ngân sách năm 2023 của cấp TP, cấp huyện và cấp xã theo phân cấp.

Đối với dự án vốn ngoài ngân sách, UBND TP rà soát, bổ sung, làm rõ căn cứ, tiến độ thực hiện và tính khả thi thực hiện đối với toàn bộ các dự án tại biểu 2 (dự án ngoài ngân sách); căn cứ, thẩm quyền, đối tượng thu hồi đất phù hợp quy định của pháp luật; căn cứ, điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất lúa theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT; khẳng định đảm bảo đúng tiêu chí như Tờ trình và không đưa vào danh mục trình HĐND TP những dự án chưa đảm bảo căn cứ, tiêu chí, đối tượng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật; đảm bảo chủ đầu tư bố trí kinh phí GPMB theo tiến độ dự án.

Những vấn đề nêu trên UBND TP đã có  báo cáo giải trình gửi đến các đại biểu trước khi thông qua Nghị quyết.