Tiên Lãng, Hải Phòng: Xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 10 năm trước khi chưa triển khai chương trình nông thôn mới thì huyện Tiên Lãng còn rất khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Đến nay nông thôn Tiên Lãng đã thay đổi toàn diện.

Đến năm 2025 không còn hộ nghèo 

Huyện Tiên Lãng chú trọng xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, trọng tâm là hệ thống giao thông nông thôn đảm bảo đồng bộ và hiện đại, theo hướng đô thị, công nghiệp. Bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hoá truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Tiên Lãng, Hải Phòng: Xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị - Ảnh 1

 Phát huy tiềm năng, thế mạnh, phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, xây dựng nông thôn mới gắn với mục tiêu giảm ngèo bền vững; thực  hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.  

Chú trọng bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn, các giá trị tốt đẹp về văn hóa, con người được bảo tồn và phát huy, người dân được tiếp cận chất lượng dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tốt, hệ thống chính trị được tăng cường, quốc phòng, an ninh trật tự được giữ vững. 

Tiên Lãng, Hải Phòng: Xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị - Ảnh 2

Như vậy, theo từng năm cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội từng bước đầu tư đồng bộ. Thu, chi ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Quy mô giáo dục - đào tạo giữ vững ổn định, từng bước được nâng cao. Bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt…

Sản xuất nông nghiệp theo hướng quy vùng tập trung, sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm, sản xuất theo chuỗi, ưu tiên phát triển sản phẩm nông nghiệp, thủy sản truyền thống; thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế vào đầu tư và sản xuất kinh doanh. Giảm nghèo đạt chỉ tiêu từ 1 – 1,5%/năm.

Năm 2023, tiếp tục triển khai tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo và nâng cao năng lực giảm nghèo cho cán bộ, công chức, người làm công tác giảm nghèo. Tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo từ huyện đến cơ sở.

Tiên Lãng, Hải Phòng: Xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị - Ảnh 3

Giai đoạn 2021 – 2025 huyện tiến hành lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư có hiệu quả, chất lượng, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi nội đồng, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cải thiện đời sống của người dân, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. 

Phấn đấu đến năm 2025 có 20/20 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu

Xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa có thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, liên kết tiêu thụ, sản xuất theo chuỗi giá trị. Xây dựng các khu sản xuất lúa có hạ tầng thủy lợi, giao thông hoàn chỉnh, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ các khâu sản xuất, có gắn mác hàng hóa chất lượng cao.

Phấn đấu đến năm 2025 đạt mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 1,5-2 lần so với năm 2020.

Tiên Lãng, Hải Phòng: Xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị - Ảnh 4

Tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên đạt ≥90%. Đặc biệt không còn hộ nghèo. Người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đạt 100%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý đạt 98%.

Tập trung cao các nguồn lực đầu tư cho chương trình giảm nghèo, đặc biệt là vốn vay  phát triển việc làm, hỗ trợ hộ nghèo, đào tạo nghề và thực hiện chính sách trợ giúp xã hội,... đẩy mạnh công tác  xã hội hóa trong công tác giảm nghèo  Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo: Hỗ trợ sản xuất, cải thiện dinh dưỡng…

Ông Bùi Thành Cương – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng cho biết: Trong xu thế xã hội ngày càng đi lên thì việc hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông thôn là rất quan trọng. Kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM theo hướng kinh tế tuần hoàn; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại, chuyển đổi cơ cấu sản xuất; triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời phát triển mạnh tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; phát triển dịch vụ, du lịch nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân theo hướng bền vững…

Tiên Lãng, Hải Phòng: Xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị - Ảnh 5

Bên cạnh đó là xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường nông thôn thu hút các doanh nghiệp đầu tư các khu xử lý chất thải tập trung quy mô cấp huyện; đầu tư hạ tầng các điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt; đầu tư, cải tạo, nâng cấp đồng bộ hệ thống thu gom, thoát nước thải và các công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung và tại chỗ phù hợp; trong đó có phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn, cụm dân cư. Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách; nâng cao chất lượng nhà ở dân cư.

Xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với đô thị hoá. Nâng cao chất lượng đời sống văn hoá người dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển kinh tế du lịch nông thôn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng nông thôn mới thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.   

Triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu tại huyện đã đem lại hiểu quả thiết thực, thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, nâng cao điều kiện sống về cả vật chất, tinh thần của người dân, biến nông thôn thành nơi đáng để sinh sống.

Những kết quả mà chương trình mang lại đã thực sự đi vào cuộc sống, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện, phát huy được vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong những năm qua.